Fundacja dla Somalii rozpoczęła trzyletni projekt wsparcia cudzoziemców w Województwie Mazowieckim w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

D

o najważnieszych celów przedsięwzięcia należy zwiększenie dostępu obywateli państw trzecich do istniejących lokalnych zasobów i usług przydatnych w procesie integracji, podnoszenie kompetencji cudzoziemców szczególnie w zakresie nauki języka polskiego, dostępu do rynku pracy, wiedzy obywatelskiej, praw człowieka, kultury, tradycji i historii Polski. Poprawa komunikacji pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz integracji oraz pomiędzy tymi podmiotami a obywatelami państw trzecich. Szkolenie i profesjonalizacja kadr pracujących z migrantami ze szczególnym uwzględnieniem języka, kultury i litery prawa. Celem nadrzędnym wszystkich działań jest integracja cudzoziemców z polskim społeczeństwem oraz podnoszenie ich kwalifikacji przy jednoczesnym szacunku dla wielokulturowości i praw człowieka.

Fundacja prowadzi punkty informacyjno-doradcze oferujące kompleksowe i różnorodne konsultacje m.in. w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.

W ramach punktu informacyjno-doradczego są organizowane cykliczne spotkania tematyczne dla migrantów dotyczące praktycznych spraw związanych z mieszkaniem w Polsce: rozliczania podatków i wypełnianie PIT, zapisywania dzieci do przedszkola i szkoły, wypełnianie formularzy urzędowych, warsztaty pisania CV, nostryfikacji dyplomów i uznawalności wykształcenia. W prowadzenie punktów są zaangażowani prawnicy, doradcy zawodowi, psycholog, asystenci międzykulturowi udzielający pomocy w punkcie i poza nim.

Nieodłącznym elementem punktu jest stała praca doradcy zawodowego w Warszawie  oraz w delegaturach, dla osób, które będą potrzebowały porady związanej ze znalezieniem pracy, wypełnieniem dokumentów, aplikacji, zdobyciem informacji o zatrudnieniu cudzoziemca, itp.

Ważnym elementem działań będą prowadzone lekcje języka polskiego dla uczestników. Do udziału zostaną wytypowane osoby w wyniku rekrutacji ogłoszonej na stronie internetowej Fundacji dla Somalii z pełną informacją o przebiegu i zakresie oraz wymaganiach względem uczestników. Dodatkowo zajęcia urozmaicone zostaną innymi aktywnościami integrującymi grupy i promującymi język polski.

W ramach projektu realizowany będzie cykl ABC Przedsiębiorczości. Celem cyklu szkoleń jest pokazanie, że pod warunkiem dobrego przygotowania, założenie i prowadzenie własnej firmy w Polsce nie jest ani tak trudne, ani tak ryzykowne, jak głoszą obiegowe opinie – a przede wszystkim możliwe dla cudzoziemców. Dotyczy to również niewielkich pomysłów, które czasami nie wymagają dużych nakładów kapitału i zasobów, ale są związane z oryginalnym pomysłem i motywacją jego wdrożenia. Podczas szkolenia w prosty i przystępny sposób zostaną przedstawione kwestie zakładania, prowadzenia, planowania działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem części dotyczącej regulacji prawnych i obowiązków przedsiębiorcy.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są nieodpłatne i skierowane do cudzoziemców przebywających na terenie Polski.

 

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.