Potrzebujesz wsparcia i porad dotyczących codziennych sytuacji życiowych? Nie wiesz jak zintegrować się z sąsiadami, a nawiązywanie kontaktu z osobami z najbliższego otoczenia czy pracy sprawia Ci trudność przez różnice kulturowe i brak znajomości języka na wysokim poziomie? Chcesz się poczuć w Polsce jak w domu, ale natrafiasz na różne przeciwności? Nasi doświadczeni doradcy integracyjni wesprą Cię w trudnych krokach integracji z mieszkańcami Mazowsza.

[Русская версия ниже]

 

Fundacja dla Somalii otworzyła specjalny punkt informacyjno-doradczy, w którym pierwszym kontaktem dla Ciebie będą doradcy integracyjni. Są to osoby, będące niegdyś liderami środowisk imigranckich, wspierającymi własne grupy narodowe lub kulturowe oraz aktywnie pomagające osobom korzystającym z usług Fundacji. Doradcynie tylko służyć Ci będą poradą i pomocą w załatwieniu codziennych spraw, ale dzięki ich szerokiemu wykształceniu, różnorodnemu doświadczeniu i pochodzeniu, poczujesz, że będą oni dla Ciebie realnym wsparciem.

W punktach informacyjno-doradczych oferujemy Ci różnorodne i kompleksowe konsultacje m.in. w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.

W jaki sposób udzielimy Ci wsparcia?

Nasi doradcy udzielają wsparcia podczas dyżurów w siedzibie Fundacji (ul. Bracka 18/63, Warszawa), a także drogą mailową i telefoniczną. Pozwala to objąć także te osoby, które ze względu na obowiązki szkolne lub zawodowe, nie mogą osobiście przyjść do Fundacji w godzinach dyżurów.

Kiedy jesteśmy dla Ciebie dostępni?

Poniedziałek, godz. 10.00 – 20.00
Wtorek, godz. 10.00 – 20.00
Środa, godz. 10.00 – 20.00
Czwartek, godz. 10.00 – 20.00

Kontakt:

+48 22 658 04 87
senait@fds.org.pl

АССИСТЕНТЫ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСВИЮ

Вам нужна поддержка и консультации в повседневной жизни? Вы не знаете, как интегрироваться с соседями, а устанавливать контакты с людьми из ближайшего окружения или работать сложно из-за культурных различий и отсутствия языковых навыков на высоком уровне? Вы хотите чувствовать себя в Польше, как дома, но сталкиваетесь с различными проблемами? Наши опытные ассистенты поддержат вас в разрешении проблем, связанных с интеграцией с жителями Мазовии.

Фонд для Сомали открыл специальный информационно-консультативный пункт, в котором мультикультурные ассистенты станут для вас первым контактным лицом. Это люди, которые когда-то были лидерами иммигрантских общин, поддерживали свои национальные или культурные группы, и активно помогали людям пользоваться услугами Фонда. Ассистенты будут вас не только консультировать и оказывать помощь в решении повседневных вопросов, но благодаря их широкому образованию, разнообразному опыту и происхождению вы почувствуете, что они будут для вас реальной поддержкой.

В информационно- консультационных пунктах мы предлагаем вам разнообразные комплексные консультации, в том числе, в вопросах легализации пребывания, административных и юридических прав, прав работников, консультации и помощь в вопросах интеграции, психологической и социальной областях, по уходу за детьми и воссоединению семей, в активизации контактов и интеграции с польским обществом.

Как осуществляется поддержка?

Наши ассистентв оказывают помощь во время своего дежурства в офисе Фонда (улица Брацка 18/63, Варшава), а также по электронной почте и телефону. Это также позволяет лицам, которые из-за школьных или профессиональных обязанностей не могут лично прийти в Фонд в его часы работы, воспользоваться поддержкой.

Часы работы:

Понедельник, 10.00 – 20.00

Вторник, в 10.00 – 20.00

Среда, в 10.00 – 20.00

Четверг, в 10.00 – 20.00

Контактное лицо:

+48 22 658 04 87

senait@fds.org.pl

Проект софинансируется из Национальной программы Фонда убежища, миграции и интеграции

Ответственность за содержание лежит исключительно на авторе, а Европейская комиссия и Министерство внутренних дел и администрации не несут ответственности за использование предоставленной информации.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.