BRICS Multiplier Events

[PL]

Kilka miesięcy temu partnerzy projektu BRICS (Building SoCIal BRIdgeS by aRtIStIC InItIatIveS) zorganizowali wydarzenia multiplikacyjne w celu upowszechnienia wyników projektu w ramach projektu ErasmusPlus w Polsce, na Cyprze, na Słowacji, we Włoszech i w Hiszpanii.

Projekt ErasmusPlus miał na celu zwiększenie włączenia społecznego migrantów poprzez rozwijanie i doskonalenie ich kompetencji w różnych obszarach, w tym aspektów społecznych, kulturowych, wartości i edukacji.

Istotnym elementem tego projektu był cykl warsztatów artystycznych związanych z migracją. Warsztaty te zgromadziły artystów, edukatorów i migrantów w celu zbadania aspektów związanych z  tożsamością, kulturą i przynależnością. Za pomocą różnych środków artystycznych, takich jak malarstwo, rękodzieło i opowiadanie historii, uczestnicy byli zachęcani do wyrażania swoich doświadczeń i poglądów na temat migracji. Warsztaty nie tylko sprzyjały kreatywności, ale także ułatwiały dialog i zrozumienie między różnymi społecznościami.

Ogólnym celem projektu było zapewnienie szkoleń dla specjalistów pracujących w dziedzinie migracji, umożliwiających im sprostanie wyzwaniom związanym z równością, różnorodnością i włączeniem społecznym oraz wspieranie integracji wśród migrantów.

Inicjatywa ta z powodzeniem odpowiadała potrzebom organizacyjnym poprzez podnoszenie kompetencji pracowników, ułatwianie wymiany najlepszych praktyk z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz tworzenie innowacyjnych zasobów edukacyjnych, które można zastosować w różnych kontekstach.

Więcej informacji na temat naszych wspólnych projektów z Polską, Cyprem, Słowacją, Włochami i Hiszpanią, w tym warsztatów artystycznych, można znaleźć na naszych oficjalnych stronach w mediach społecznościowych lub na stronie projektu: https://bricsproject.eu//.

[ENG]

Several months ago, all the five partners of the BRICS Project (Building SoCIal BRIdgeS by aRtIStIC InItIatIveS) organised multiplier events to disseminate the project results as part of the ErasmusPlus project in Poland, Cyprus, Slovakia, Italy, and Spain.

The ErasmusPlus project was designed to enhance the social inclusion of migrants by developing and improving their competencies in various areas, including social, cultural, values, and educational aspects.

A significant component of this project was an artistic workshop series connecting with migration. These workshops brought together artists, educators, and migrants to explore themes of identity, culture, and belonging. Through various artistic mediums such as painting, crafting and storytelling, participants were encouraged to express their experiences and perspectives on migration. The workshops not only fostered creativity but also facilitated dialogue and understanding among diverse communities.

The overall objective of the project was to provide training to professionals working in the field of migration, enabling them to address challenges related to equality, diversity, and inclusion within society, and to foster integration among migrants.

This initiative successfully met the organizational needs by enhancing staff competencies, facilitating the exchange of best practices with other European Union member states, and producing innovative educational resources that can be applied in various contexts.

For more detailed information about our collaborative projects with Poland, Cyprus, Slovakia, Italy, and Spain, including the artistic workshops, please follow our official social media pages or visit our project website: https://bricsproject.eu/