Nasz punkt konsultacyjny pomaga migrantom!

Według danych Urzędu do spraw Cudzoziemców, 2021 roku w Polsce przebywało ponad 525 tysięcy cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt w Polsce.

Te liczby stale rosną, tak jak potrzeby zwięzane z asymilacją i pomocą przybyłym tu osobom.

Dzięki projektowi „Punkt konsultacyjny dla cudzoziemców w Fundacji dla Somalii” finansowanemu jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny setki osób trafaiającyhc do naszej fundacji mogło otrzymać niezbędne wsparcie.

Nasza organizacja pomaga między innymi w:

✅ uzyskaniu legalizacji pobytu

✅ wypełnianiu dokumentów

✅ poradach prawnych

✅ uzyskaniu wsparcia psychologicznego

✅ integracji w nowym środowisku

Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00 przy ulicy Brackiej 18/63 w Warszawie.

Na wizytę można umówić się dzwoniąc pod numer

📞 +48 22 658 04 87

***

According to the data of the Office for Foreigners, in 2021 there were over 525,000 foreigners in Poland with a residence permit in Poland.

These numbers are constantly growing, as well as the needs related to assimilation and help for people who have come here.

Thanks to the project “Consultation point for foreigners in the Foundation for Somalia” financed by Iceland, Liechtenstein and Norway from the EEA Funds under the Active Citizens Program – Regional Fund, hundreds of people coming to our foundation could receive the necessary support.

Our organization helps, among others, in:

✅ obtaining legalization of stay

✅ filling out documents

✅ legal advice

✅ obtaining psychological support

✅ integration in a new environment

We operate from Monday to Friday from 9:00 to 18:00 at 18/63 Bracka Street in Warsaw.

You can make an appointment by calling the number

📞 +48 22 658 04 87