Oto rezultaty projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu z Funduszy Norweskich!

Projekt „Program wsparcia kobiet migrantek doświadczających przemocy ze względu na płeć” realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Poniżej prezentujemy wypracowane rezutaty oraz galerię zdjęć:

1. Minimum 358 migrantek beneficjentek działań informacyjnych i interwencyjnych korzystających ze wsparcia oferowanego w ramach projektu.

2. 15 miesięcy funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla migrantów doświadczających prze-mocy i zaangażowanie doradców integracyjnych o pochodzeniu migranckim oraz doradców specjalistów w wymiarze średnio 228h w miesiącu: specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (68h), doradczynie integracyjne migrantki 126h, prawnik 17h, psycholog/terapeuta 16h. Stanowi to 3413 godzin wsparcia ogólnointegracyjnego i specjalistycznego w ramach punktu w ramach 15 miesięcy realizacji projektu.

3. Przeprowadzenie 68 godzin szkoleń o migranckim kontekście przemocy dla pracowników innych organizacji pozarządowych pracujących z migrantami i/lub kobietami doświadczającymi przemocy.

4. Sporządzenie mapy dostępności usług w innych językach i w innych organizacjach, z których mogłyby korzystać osoby z doświadczeniem migracji i zróżnicowane kulturowo oraz językowo.

5. Organizacja 4 warsztatów wzmacniających umiejętności psychospołeczne, integrację i radzenie sobie ze stresem.

6. Organizacja 5 sesji informacyjnych związanych z tematyką przemocy ze względu na płeć, w różnych językach, online oraz offline.

7. Realizacja kampanii informacyjnej dla migrantów, w różnych językach i różnych mediach, w tym przygotowanie ulotki projektowej i plakatu do szerszej dystrybucji online oraz stacjonarnie.

8. Organizacja dwóch warsztatów informacyjnych o realizacji projektu – na początku projektu – 7 i 10 października 2021 i na końcu realizacji projektu – 22 grudnia 2022.

Więcej informacji na temat Funduszy Norweskich i EOG: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org