Obywatelu Ukrainy, szukając pomocy korzystaj ze sprawdzonych instytucji!

Istnieje wiele instytucji, które oferują wsparcie obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Nie wszystkie te instytucje są godne zaufania. Zachęcamy do korzystania z doradztwa w punktach prowadzonych przez oficjalne organizacje i instytucje, aby nie dać się oszukać. Takim miejscem jest punkt informacyjno-doradczy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie” obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnych usług, umożliwiających między innymi uzyskanie legalizacji pobytu w Polsce, znalezienie pracy, naukę języka polskiego czy wypełnienie deklaracji podatkowej. Projekt realizowany jest wspólnie z Wojewodą Mazowieckim, Fundacją Linguae Mundi oraz Fundacją dla Migrantów „Dobry Start” im. A.G. Farah.

W ramach ww. projektu prowadzona jest także kampania mająca na celu podniesienie świadomości obywateli Ukrainy o konieczności korzystania wyłącznie z pomocy sprawdzonych instytucji, podających rzetelne informacje i mających na względzie dobro swoich beneficjentów.

[UA]

Граждане Украины, обращаясь за помощью, пользуйтесь проверенными учреждениями

Есть много учреждений, которые предлагают поддержку гражданам Украины, которые спасаются от вооруженного конфликта на территории Украины. Не все эти учреждения заслуживают доверия. Мы рекомендуем вам использовать консультации в пунктах, проводимых официальными организациями и учреждениями, чтобы вас не обманули. Таким местом является информационно-консультативный пункт Мазовецкого Воеводского Управления.

В рамках проекта «Поддержка интеграции иностранцев в Мазовии с особым акцентом на потребности, вызванные массовым наплывом граждан третьих стран, вызванным войной в Украине», граждане Украины могут воспользоваться бесплатными услугами, позволяющими, в частности, получить легализацию пребывания в Польше, найти работу, выучить польский язык или заполнить налоговую декларацию. Проект реализуется совместно с Воеводой Мазовецким и Фондом Linguae MUNDI и Фондом для мигрантов “Добрый Старт” им. А. Г. Фарах.

В рамках этого проекта также проводится кампания, направленная на повышение осведомленности граждан Украины о необходимости использования только проверенных учреждений, предоставляющих достоверную информацию и имеющих отношение к благополучию своих бенефициаров.

[ENG]

The Citizen of Ukraine, when looking for help, make sure you chose only approved, reliable official institutions.

There are many organizations offering their support to the Ukrainian citizens fleeing from the armed conflict on the Ukrainian territory. Not all of these institutions are trustworthy. We encourage you to ask for a support only at the Points run by the official units and institutions, not to be deceived. One of such trustworthy places is the Information and Advisory Point of the Mazovian Voivodeship Office.

In the frame of the Project no: 13/14-2022/OG-FAMI on “Support for the integration of foreigners in Mazovia, with the particular emphasis on the needs arising from the mass influx of third-country nationals caused by the war in Ukraine”, the citizens of Ukraine can take advantage of free services that allow, among others, to obtain a legalized stay in Poland, find a job, learn Polish language or get support in filling out a tax return report. This project is carried out jointly with the Mazovian Voivode, the Linguae Mundi Foundation for Teaching Languages and the Foundation for Migrants GOOD START in Memory of A. G. Farah.

One of the Project elements is “Do not be deceived” Campaign, carried out to raise the awareness of the Ukrainians regarding their need to use only approved and trustworthy institutions that provide reliable information and care about the well-being of their beneficiaries.

[ROS]

Граждане Украины, обращаясь за помощью, пользуйтесь проверенными учреждениями

Есть много учреждений, которые предлагают поддержку гражданам Украины, которые спасаются от вооруженного конфликта на территории Украины. Не все эти учреждения заслуживают доверия. Мы рекомендуем вам использовать консультации в пунктах, проводимых официальными организациями и учреждениями, чтобы вас не обманули. Таким местом является информационно-консультативный пункт Мазовецкого Воеводского Управления.

В рамках проекта «Поддержка интеграции иностранцев в Мазовии с особым акцентом на потребности, вызванные массовым наплывом граждан третьих стран, вызванным войной в Украине», граждане Украины могут воспользоваться бесплатными услугами, позволяющими, в частности, получить легализацию пребывания в Польше, найти работу, выучить польский язык или заполнить налоговую декларацию. Проект реализуется совместно с Воеводой Мазовецким и Фондом Linguae MUNDI и Фондом для мигрантов “Добрый Старт” им. А. Г. Фарах.

В рамках этого проекта также проводится кампания, направленная на повышение осведомленности граждан Украины о необходимости использования только проверенных учреждений, предоставляющих достоверную информацию и имеющих отношение к благополучию своих бенефициаров.