ZMIANA GODZIN OTWARCIA PUNKTU INFORMACYJNO-DORADCZEGO

[PL]

Zmiana godzin otwarcia Punktu Informacyjno-Doradczego dla obywateli Ukrainy w Warszawie

Od 1 sierpnia 2023 roku zmieniamy godziny, w których można skorzystać z usług Punktu Informacyjno-Doradczego dla obywateli Ukrainy w Warszawie.

Nowe godziny otwarcia Punktu:

Punkt otwarty będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 -16:00

pod adresem

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5,

wejście F od al. Solidarności; pok. 7,

00-950 Warszawa

Nasi doradcy mówią po rosyjsku, ukraińsku, angielsku i polsku.

Infolinia dla cudzoziemców działa w godzinach 12:00-20:00 pod numerem: 519 543 919

Punkt działa w ramach projektu nr 13/14-2022/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Fundacją dla Migrantów DOBRY START im. A. G. Farah oraz Fundacją Nauki Języków Obcych Linguae Mundi.

W Punkcie można uzyskać informacje na temat:

• legalizacji pobytu w Polsce

• aktywizacji zawodowej

• prowadzenia działalności gospodarczej

• rozliczania PIT’u

• wsparcia psychologicznego i prawnego

• kursów adaptacyjnych

• nauki języka polskiego

• cyklicznych wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych

[ENG]

The opening hours of the Information and Advisory Point for Ukrainian citizens in Warsaw are changing.

We kindly inform, that as of August 1st 2023, the opening hours of the Information and Advisory Point for Ukrainian citizens will be changed.

New opening hours

The Information and Advisory Point for Ukrainian Citizens will be open from Monday to Thursday from 9:00 a.m. to 4:00 p.m.

The current address of the Point is as follows:

Information and Advisory Point for Ukrainian Citizens

Mazovian Voivodeship Office in Warsaw

3/5 Bankowy Sq.,

“F” Entrance from Solidarności Avenue, room 7,

00-950 Warsaw

Our advisors speak Russian, Ukrainian, English and Polish.

The hotline for foreigners is working between 12 noon and 8 p.m. on: 519 543 919.

Information and Advisory Point for Ukrainian Citizens is operating under the Project no 13/14-2022/OG-FAMI on „Supporting the integration of foreigners in Mazovia with the particular emphasis on the needs resulting from the mass influx of third-country nationals caused by the war in Ukraine” and is co-financed by the National Programme of Asylum, Migration and Integration Fund. This Project is being implemented in cooperation with two non-governmental organizations: the Foundation for Migrants GOOD START in Memory of A. G. Farah and the Foreign Language Teaching Foundation Linguae Mundi.

The following information is provided in the above mentioned Point:

• legalization of stay in Poland

• professional activation

• running a businessannual

• tax settlements (PIT reports)

• psychological and legal support

• adaptation courses

• learning the Polish language

• cyclical integration and intercultural events

[ROS]

Изменение графика работы Информационно-Консультационного Пункта для граждан Украины в Варшаве

С 1 августа меняются часы работы Информационно-Консультационного Пункта для граждан Украины в Варшаве

Новый график работы Пункта:

Пункт открыт с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00

по адресу

Мазовецкое Воеводское Управление в Варшаве

пл. Банковый 3/5,

вход F от ал. Солидарности; кабинет 7,

00-950 Варшава

Наши консультанты говорят на русском, украинском, английском и польском языках.

Инфолиния для иностранцев работает с 12:00 до 20:00 по телефону: 519 543 919

Пункт действует в рамках проекта № 13/14-2022 / OG-FAMI под названием “Поддержка интеграции иностранцев в Мазовии с особым вниманием к потребностям, возникающим в результате массового притока граждан третьих стран, вызванного войной в Украине”, совместно профинансированного Фондом Азилу, Миграции и Интеграции. Проект реализуется в сотрудничестве с неправительственными организациями: Фондом для Мигрантов DOBRY START им. А. Г. Фарах и Фондом изучения Иностранных Языков Linguae Mundi.

В пункте Вы можете получить информацию о:

• легализации пребывания в Польше

• профессиональной активизации

• ведении бизнеса

• расчётах годовых налоговых деклараций

• психологической и юридической поддержке

• адаптационно-интеграционных курах

• курсах польского языка

• интеграционных и межкультурных мероприятий

[UA]

Зміна графіку роботи Інформаційно-Консультаційного Пункту для громадян України у Варшаві

З 1 серпня 2023 року відбувається зміна годин роботи Інформаційно-Консультаційного Пункту для громадян України

Новий графік роботи Пункту:

Пункт відкритий з понеділка до четверга з 9:00 до 16:00.

за адресою:

Мазовецьке Воєводське Управління у Варшаві

пл. Банковий 3/5,

вхід F від ал. Солідарності; кабiнет 7,

00-950 Варшава

Наші консультанти володіють російською, українською, англійською та польською мовами.

Інфолінія для іноземців працює в годинах 12:00–20:00 за телефоном: 519 543 919

Пункт діє в рамках проекту № 13/14-2022 / OG-FAMI під назвою “Підтримка інтеграції іноземців в Мазовії з особливою увагою до потреб, що виникають в результаті масового припливу громадян третіх країн, викликаного війною в Україні”, співфінансованого Фондом Азилу, Міграції та Інтеграції. Проект реалізується у співпраці з неурядовими організаціями: Фондом для Мігрантів DOBRY START ім. А. Г. Фарах та Фондом вивчення Іноземних Мов Linguae Mundi.

У пункті Ви можете отримати інформацію про:

• легалізація перебування в Польщі

• професійна активізація

• ведення бізнесу

• Річна податкова декларація (ПІТ)

• психологічна та юридична підтримка

• курси адаптації

• вивчення польської мови

• циклічних інтеграційних та міжкультурних заходів