Zobacz film promujący nasze działania!

[PL]

W ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie” obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnych usług, umożliwiających między innymi uzyskanie legalizacji pobytu w Polsce, znalezienie pracy, naukę języka polskiego czy wypełnienie deklaracji podatkowej. Projekt realizowany jest wspólnie z Wojewodą Mazowieckim, Fundacją Linguae Mundi oraz Fundacją dla Migrantów „Dobry Start” im. A.G. Farah.

W ramach ww. projektu prowadzona jest także kampania mająca na celu podniesienie świadomości obywateli Ukrainy o konieczności korzystania wyłącznie z pomocy sprawdzonych instytucji, podających rzetelne informacje i mających na względzie dobro swoich beneficjentów.

Jednym z punktów kampanii jest film promocyjny ukazujący glówne elementy projektu:

 • działania w Punkcie Informacyjno-Doradczym dla obywateli Ukrainy, działającym przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5;
 • bezpłatne kursy języka polskiego, realizowanE przez Fundację Linguae Mundi;
 • działania w punkcie konsultacyjnym Fundacji dla Migrantów DOBRY START.

Zobacz film promocyjny:

[ENG]

In the frame of the Project no: 13/14-2022/OG-FAMI on „Support for the integration of foreigners in Mazovia, with the particular emphasis on the needs arising from the mass influx of third-country nationals caused by the war in Ukraine”, the citizens of Ukraine can take advantage of free services that allow, among others, to obtain a legalized stay in Poland, find a job, learn Polish language or get support in filling out a tax return report. This project is carried out jointly with the Mazovian Voivode, the Linguae Mundi Foundation for Teaching Languages and the Foundation for Migrants GOOD START in Memory of A. G. Farah.

One of the Project elements is “Do not be deceived” Campaign, carried out to raise the awareness of the Ukrainians regarding their need to use only approved and trustworthy institutions that provide reliable information and care about the well-being of their beneficiaries.

One of the elements of the campaign is a promotional video showing the main elements of the project:

 • activities at the Information and Advisory Point for Ukrainian Citizens, operating at the Mazovian Voivodeship Office in Warsaw at 3/5 Bankowy Sq.;
 • free Polish language courses run by the Linguae Mundi Foundation;
 • activities at the consultation point of the Foundation for Migrants GOOD START.

See the promotion campaign:

[UA]

В рамках проекта «Поддержка интеграции иностранцев в Мазовии с особым акцентом на потребности, вызванные массовым наплывом граждан третьих стран, вызванным войной в Украине», граждане Украины могут воспользоваться бесплатными услугами, позволяющими, в частности, получить легализацию пребывания в Польше, найти работу, выучить польский язык или заполнить налоговую декларацию. Проект реализуется совместно с Воеводой Мазовецким и Фондом Linguae MUNDI и Фондом для мигрантов „Добрый Старт” им. А. Г. Фарах.

В рамках этого проекта также проводится кампания, направленная на повышение осведомленности граждан Украины о необходимости использования только проверенных учреждений, предоставляющих достоверную информацию и имеющих отношение к благополучию своих бенефициаров.

Одним із пунктів кампанії є промо-ролик, який демонструє основні складові проекту:

 • діяльність в Інформаційно-консультаційному пункті для громадян України, що працює при Мазовецькому Воєводському Управлінні у Варшаві на пл. Bankowy 3/5;
 • безкоштовні курси польської мови, які проводить Фундація Linguae Mundi;
 • діяльність у консультаційному пункті Фундації для мігрантів DOBRY START.

Дивіться рекламне відео:

[ROS]

В рамках проекта «Поддержка интеграции иностранцев в Мазовии с особым акцентом на потребности, вызванные массовым наплывом граждан третьих стран, вызванным войной в Украине», граждане Украины могут воспользоваться бесплатными услугами, позволяющими, в частности, получить легализацию пребывания в Польше, найти работу, выучить польский язык или заполнить налоговую декларацию. Проект реализуется совместно с Воеводой Мазовецким и Фондом Linguae MUNDI и Фондом для мигрантов „Добрый Старт” им. А. Г. Фарах.

В рамках этого проекта также проводится кампания, направленная на повышение осведомленности граждан Украины о необходимости использования только проверенных учреждений, предоставляющих достоверную информацию и имеющих отношение к благополучию своих бенефициаров.

Одним из пунктов кампании является рекламный ролик, демонстрирующий основные составляющие проекта:

 • деятельность Информационно-консультационного пункта для граждан Украины, который работает при Мазовецком Воеводском Управлении в Варшаве на пл. Bankowy 3/5;
 • бесплатные курсы польского языка, проводимые Фондом Linguae Mundi;
 • деятельность в консультационном пункте Фонда для мигрантов DOBRY START.

Смотрите рекламный ролик: