FAQ – Urząd jest zamknięty, co robić?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Urząd zawiesił bezpośrednią obsługę. Co robić?

W związku z zawieszeniem obsługi bezpośredniej przez Wydział Spraw Cudzoziemców przy Marszałkowskiej 3/5, obecnie należy składać dokumenty za pośrednictwem poczty. Wyślij dokumenty listem poleconym, a najlepiej poleconym za potwierdzeniem odbioru (dodatkowa „żółta kartka”) na adres:
Wojewoda Mazowiecki
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
Aktualne informacje znajdują się tutaj: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/sprawy-cudzoziemcow
Pamiętaj żeby zachować potwierdzenie nadania listu i zrobić sobie kopię dokumentów, które wysyłasz.
Urząd przyjmuje dokumenty w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza/adwokata/radcę prawnego, którym udzielisz pełnomocnictwa do reprezentowania Cię w sprawie.

Nie mogę złożyć nowych dokumentów – co teraz?

Jeżeli nie złożysz dokumentów w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu- Twój pobyt będzie nielegalny. Dlatego wyślij najpóźniej w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu dokumenty w celu uzyskania karty pobytu wraz z wnioskiem (2 egzemplarze wniosku). Liczy się data stempla pocztowego. Upewnij się wcześniej że poczta koło Ciebie pracuje w tym dniu. Staraj się nie czekać do ostatniego dnia. Więcej informacji o wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Wydziału Spraw Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenia-na-pobyt2. Wyślij dokumenty listem poleconym, a najlepiej poleconym za potwierdzeniem odbioru (dodatkowa „żółta kartka”) na adres:
Wojewoda Mazowiecki
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

Co, jeśli nie mam wszystkich dokumentów?

Trudno, wyślij te dokumenty które masz, nawet jeżeli nie są kompletne. Pamiętaj o dwóch egzemplarzach podpisanego wniosku i zrób sobie kopię, lub chociaż zdjęcia dokumentów które wysyłasz, to ułatwi skompletowanie pozostałych dokumentów, kiedy będzie to już możliwe.

Zbliża się termin odwołania, a Urząd jest niedostępny dla klientów – co robić?

Terminy zawite (te o których mowa w prawie a nie te wyznaczone przez urząd np. do uzupełnienia braków) nadal biegną, co oznacza że musisz złożyć odwołanie w terminie. Wyślij odwołanie za pomocą poczty, listem poleconym lub poleconym z potwierdzeniem odbioru („żółta kartka”) adresując je następująco:
SZEF URZĘDU DS. CUDZOZIEMCÓW
Za pośrednictwem: 
Wojewody Mazowieckiego
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
UL. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

UWAGA: LIST WYSYŁASZ NA UL. MARSZAŁKOWSKĄ, NASTĘPNIE ODWOŁANIE Z TWOIMI DOKUMENTAMI JEST JUŻ BEZ
TWOJEGO UDZIAŁU WYSYŁANE DO SZEFA DS. CUDZOZIEMCÓW.

Jestem studentem, mam wizę do września. Chciałem złożyć dokumenty na sobocie akademickiej, ale została odwołana – co mogę zrobić?

Sobota akademicka się nie odbędzie. Rekomendujemy poczekanie i złożenie dokumentów po wznowieniu obsługi bezpośredniej przez Urząd. Ewentualnie może wysłać dokumenty pocztą, listem poleconym, jeżeli nie chcesz czekać.

Uzupełnienie braków merytorycznych

Jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś wezwanie do uzupełnienia braków merytorycznych (wtedy kiedy masz stempel w paszporcie ale brakuje w tym postępowaniu jeszcze jakichś dokumentów) termin na złożenie tych brakujących dokumentów ulegnie odpowiednio wydłużeniu. Jeżeli natomiast masz te dokumenty lepiej wysłać je od razu pocztą , listem poleconym na adres:
Wojewoda Mazowiecki
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
UL. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

Rezerwacja wizyt na złożenie wniosków

Wstrzymana do odwołania zostaje rezerwacja wizyt na złożenie wniosków – kalendarz do rezerwacji wizyt na złożenie wniosków jest nieaktywny . Komunikat o przywróceniu rezerwacji wizyt za pośrednictwem kalendarza internetowego zostanie zamieszczony na stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/sprawy-cudzoziemcow

Aktualności dotyczące pracy Urzędu – Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie, znajdziesz tutaj:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/sprawy-cudzoziemcow (link aktualny na dzień 18.03.2020)

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАНЦЕВ ПРИОСТАНОВИЛО ПРЯМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

В связи с приостановлением прямого обслуживания Департаментом по делам иностранцев, расположенного по адресу Marszałkowska 3/5, документы теперь необходимо отправлять почтой. Отправляйте документы заказным письмом с подтверждением получения (дополнительная «желтая карточка») по следующему адресу:

Wojewoda Mazowiecki
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

Актуальная информация находится здесь: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/sprawy-cudzoziemcow

Помните о том, что необходимо сохранить копию подтверждения получения заказного письма и сделать копии всех документов, которые были высланы. Управление принимает документы в оригинале либо нотариально заверенные копии, либо заверенные адвокатом/юридическим консультантом, который являются вашим уполномоченным лицом.

Я НЕ МОГУ ПОДАТЬ НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  – ЧТО СЕЙЧАС?

Если вы не предоставите документы в последний день вашего законного пребывания – ваше пребывание со следующего дня будет считаться нелегальным. Поэтому не позднее, чем в последний день вашего законного пребывания, отправьте документы для получения временного разрешения на легальное пребывание на территории Польши (Karta pobytu) вместе с заявлением (2 копии заявления). Дата на почтовом штампе учитывается. Заранее убедитесь, что почта рядом с вами работает в этот день. Постарайтесь не ждать до последнего дня. Более подробную информацию о необходимых документах можно найти на веб-сайте Департамента по делам иностранцев здесь: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenia-na-pobyt2.  Отправляйте документы заказным  письмом с подтверждением получения (дополнительная «желтая карточка») по следующему адресу:
Wojewoda Mazowiecki
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

ЧТО, ЕСЛИ У МЕНЯ НЕПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ?

Не самая лучшая ситуация, но отправьте те документы, которые у вас есть в наличии, даже если пакет документов не укомплектован полностью . Не забудьте продублировать подписанное заявление и сделать копию или, по крайней мере, фотографии отправленных вами документов, чтобы потом, когда это станет возможным, было проще укомплектовать их полностью.

ПОДХОДИТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК ДЛЯ ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ, А ОФИС НЕ ДОСТУПЕН ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЧТО ДЕЛАТЬ?

Сроки (установленные на законодательном уровне, а не офисом, например, для урегулирования наличия требуемых документов) являются актуальными, а это значит, что вы должны подать апелляцию в установленные законом сроки. Отправьте апелляцию по почте, заказным письмом с подтверждением получения (дополнительная «желтая карточка») по следующему адресу:

SZEF URZĘDU DS. CUDZOZIEMCÓW
Za pośrednictwem: 
Wojewody Mazowieckiego
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
UL. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ ПИСЬМО НА УЛИЦУ MARSZAŁKOWSKA, И ДАЛЕЕ ВАША АПЕЛЛЯЦИЯ С ВАШИМИ ДОКУМЕНТАМИ, УЖЕ БЕЗ ВАШЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ, БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ ГЛАВЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАНЦЕВ.

Я ЯВЛЯЮСЬ СТУДЕНТОМБ МОЯ ВИЗА ДО СЕНТЯБРЯ. Я ХОТЕЛ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В АКАДЕМИЧЕСКУЮ СУББОТУ, НО ОНА БЫЛА ОТМЕНЕНА, ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Академическая суббота, по известным причинам, не состоится. Мы рекомендуем подождать и подать документы после возобновления прямого обслуживания в офисе. В случае, если вы не хотите ждать, то можете  отправить документы по почте заказным письмом.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Если вы получили уведомление на устранение технических недостатков (если у вас есть штамп в паспорте, но в этой процедуре все еще отсутствуют какие-либо документы), срок подачи этих недостающих документов будет соответственно продлен. Однако, если у вас есть эти документы, лучше отправить их немедленно по почте, заказным письмом по адресу:

Wojewoda Mazowiecki
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
UL. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

БРОНИРОВАНИЕ ДАТЫ ВИЗИТА ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Бронирование дат визита для подачи заявлений приостановлено до дальнейшего уведомления – календарь неактивен. Сообщение о восстановлении бронирования через онлайн-календарь будет размещено на сайте: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/spprawy-cudzoziemcow

Новости о работе Управления – Департамента по делам иностранцев по ул. Marszałkowska 3/5 в Варшаве, вы можете найти здесь:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/spprawy-cudzoziemcow (ссылка действительна на 18.03.2020)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]