Zgłoś się do naszego nowego projektu!

[WERSJA POLSKA]

[in English please see below] [Порусски смотрите ниже]

Zgłoś się do projektu „Moja szansa w Polsce”.

Projekt „Moja szansa w Polsce” realizowany jest w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Liderem projektu „Moja szansa w Polsce” jest CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (www.case-research.eu), a Partnerami i realizatorami szkoleń są Fundacja dla Somalii (www.fds.org.pl) oraz Fundacja Ocalenie (www.ocalenie.org.pl).

Celem projektu „Moja szansa w Polsce” jest podniesienie umiejętności podstawowych cudzoziemców z prawem do legalnego zatrudnienia w Polsce. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły podnieść poziom umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych poprzez skorzystanie ze wsparcia obejmującego szkolenia, doradztwo oraz, dla chętnych osób uczestniczących, pomoc psychologiczną.

Ze wsparcia w ramach projektu „Moja szansa w Polsce” może skorzystać osoba, która:

 1. ukończyła 25. rok życia,
 2. jest cudzoziemcem i ma prawo do legalnego zatrudnienia w Polsce,
 3. posiada podstawowe umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych (poziom nie wyższy niż 3 zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji).

W ramach projektu „Moja szansa w Polsce” będziemy udzielać wsparcia obejmującego szkolenia, doradztwo oraz, dla chętnych osób uczestniczących, pomoc psychologiczną. Wsparcie realizowane będzie od kwietnia do grudnia 2021, w trzech dwumiesięcznych cyklach. Jedna osoba uczestnicząca w projekcie będzie mogła skorzystać ze wsparcia w ramach jednego cyklu.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 5 szkoleń – w wymiarze 24 godziny dydaktyczne. Każdemu z 5 szkoleń teoretycznych zostaną podporządkowane 2 szkolenia praktyczne, trwające po 3 godziny zegarowe każde. Oto krótki opis szkoleń teoretycznych:

 • Szkolenie nr 1: Wiedza o kulturze Polski (m.in. symbole, historia, tradycje i kultura, system polityczny, język polski i jego miejsce w świecie języków);
 • Szkolenie nr 2: Nie taki diabeł straszny, czyli instytucje w Polsce (m.in. korzystanie z usług publicznych i instytucji wsparcia w Polsce, takich jak np. służba zdrowia, urząd pracy, korespondencja urzędowa, sytuacje kryzysowe, pomoc społeczna);
 • Szkolenie nr 3: Podstawy poszukiwania pracy w Polsce (m.in. pisanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ogłoszeń o pracę, etapy procesu rekrutacji, umiejętności miękkie – np. komunikacja, asertywność, prezentacja);
 • Szkolenie nr 4: Pracuję w Polsce (m.in. legalna praca w Polsce, konsekwencje pracowania w szarej strefie, formy zatrudnienia, system podatkowy i rozliczanie PIT);
 • Szkolenie nr 5: Finansowe ABC (budżet domowy i jego planowanie, zaciąganie zobowiązań finansowych, konto w banku, prawa konsumenta).

W ramach projektu można będzie wziąć udział w maksymalnie 3 z 5 szkoleń teoretycznych. Szkolenia będą odbywać się zarówno w dni powszednie, jak i weekendy. Grafik szkoleń nie jest jeszcze dokładnie znany.

Zapoznaj się ze szczegółami w Regulaminie i wysyłaj do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy.

W przypadku trudności z samodzielnym wypełnieniem formularza, możliwe jest uzyskanie pomocy w siedzibach Partnerów projektu. W tym celu należy wcześniej skontaktować się z:

Fundacją dla Somalii, tel. (22) 658 04 87, email: biuro@fds.org.pl, ul. Bracka 18/63, 00-028 Warszawa

lub

Fundacją Ocalenie, tel. (22) 828 04 50, email: szansa@ocalenie.org.pl, ul. Krucza 6/14A, 00-537 Warszawa

Szczegóły dotyczące projektu i zakresu wsparcia zawarte są w regulaminie udziału w projekcie, znajdującym się na stronie Partnerów.

Regulamin udziału w projekcie „Moja szansa w Polsce”

LINK do Formularza zgłoszeniowego

[ENGLISH VERSION]

Apply to take part in our new project „My chance in Poland”.

The project „My chance in Poland” is realized within the project „CHANCE – new possibilities for adults”, financed with European Union funds under the Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020. The leader of the project „My chance in Poland” is CASE – Center for Social and Economic Research (www.case-research.eu), Foundation for Somalia (www.fds.org.pl) and Ocalenie Foundation (www.ocalenie.org.pl) are Project partners who realize project trainings.

The objective of the project „My chance in Poland” is to improve basic skills of foreigners with the permit to perform work in Poland. Participants of the project will be able to improve their skills in the field of understanding and creating information, mathematical understanding, digital skills and social skills by benefiting from the support involving trainings, counseling and, for participants who declare their willingness, psychological support.

 

From the support within the project „My chance in Poland” may benefit a person who:

 1. is older than 25 years of age,
 2. is a foreigner and has the permit to perform work in Poland,
 3. has basic skills of understanding and creating information, mathematical understanding, digital skills and social skills (level not higher than 3 in accordance with Polish Qualifications Framework).

Within the scope of the project „My chance in Poland” we will provide support through trainings, counseling and, for participants who declare their willingness, psychological counselling. The provided program will be implemented from April to December 2021, in three two-month cycles. One person participating in the project will be offered to take part in the activities within one cycle.

Within the project we will offer 5 theoretical trainings, amounting to 24 didactic hours each. Each of the 5 theoretical trainings will be subordinated to 2 practical trainings, lasting 3 clock hours each. Here you can find a short description of theoretical trainings:

 • Training No. 1: Knowledge about Polish culture (e.g., symbols, history, geographical location of Poland, membership in international organizations, Polish traditions and culture, political system, Polish language and its place in the world of languages);
 • Training No. 2: Not-so-scary monsters – public institutions in Poland (e.g., using public services and support institutions in Poland, such as for example health institutions, labor office, kindergarten and nursery, school, official correspondence and official administrative forms, employment, taxing system, crisis situations, social assistance);
 • Training No. 3: Looking for a job in Poland (e.g., writing a CV and a cover letter, searching for job offers, stages of the recruitment process, preparing for an interview, examining the job profile, soft skills like communication, assertiveness, presentation);
 • Training No. 4: I work in Poland (e.g., legal employment in Poland, consequences of working illegally in Poland, forms of employment, obligations and rights of the employee and the employer, reporting problem situations, tax system and PIT calculation, social insurance system);
 • Training No. 5: Financial ABC (e.g., home budget and its planning, incurring financial obligations, bank account and other banking products, taxes, receipts and invoices, consumer rights – complaints, withdrawal from the contract).

As part of the project, you can take part in up to 3 out of 5 theoretical trainings. Training sessions take place on weekdays and weekends. The training schedule is not confirmed now and will be shared at a later stage with selected participants.

Read carefully the Project Regulations and fill in the Application Form.

In case of problems while filling out the application form, a candidate may receive help at the offices of the Project partners. A candidate should contact:

Foundation for Somalia, phone number: (22) 658 04 87, email: biuro@fds.org.pl, ul. Bracka 18/63

00-028 Warsaw

or

Ocalenie Foundation, phone number: (22) 828 04 50, email: szansa@ocalenie.org.pl, ul. Krucza 6/14A

00-537 Warsaw

Details of the project and the extent of the support are included in the Regulations of participation in the Project, available at Partners’ websites.

REGULATIONS of participation in the Project “My chance in Poland”

LINK to the Application Form

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[РУССКОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ]

Приглашаем Вас принять участие в проекте в нашем новом проекте «Мой шанс в Польше».

Проект «Мой шанс в Польше», осуществляется в рамках проекта «ШАНС – новые возможности для взрослых», софинансируемого Европейским Союзом в рамках Операционой программы «Развитие – образование- знания» на период 2014-2020 годы. Лидером проекта «Мой шанс в Польше» является CASE – Центр социальных и экономических исследований (www.caseresearch.eu), а партнерами и тренерами являются Фонд для Сомали (www.fds.org.pl) и Фонд Ocalenie (www.ocalenie.org.pl).

Целью проекта «Мой шанс в Польше» является улучшение базовых навыков иностранцев с правом на трудоустройство в Польше. Участники проекта смогут повысить уровень своих навыков в области понимания и создания информации, математических компетенций, цифровых навыков и социальных компетенций посредством использования поддержки, включая обучение, получения консультаций и, для желающих участвовать, психологической помощи.

Поддержкой в рамках проекта «Мой шанс в Польше» может воспользоваться лицо, которое:

а) старше 25 лет,

б) является иностранцем и имеет право на легальную работу в Польше,

 1. c) имеет базовые навыки в области понимания и создания информации, математических компетенций, цифровых навыков и социальных компетенций (уровень не выше 3 в соответствии с Польской квалификационной системой).

В рамках проекта «Мой шанс в Польше» мы предоставим поддержку, включая обучение, консультации и, для желающих участников, психологическую помощь. Поддержка будет реализована с апреля по декабрь 2021 года в трех двухмесячных циклах. Лицо, участвующее в проекте, сможет получить поддержку в течение одного цикла.

В рамках проекта будет организовано 5 тренингов – 24 академических часа. Каждый из 5 теоретических тренингов будут сопровождены 2 (двумя) практическими тренингами, которые будут длиться по 3 астрономических часа каждый. Вот их краткое описание:

 • Тренинг № 1: Знание польской культуры (символы, история, географическое положение Польши, членство в международных организациях, польские традиции и культура, политическая система, польский язык и его место в мире языков);
 • Тренинг №2: «Не так страшен черт, как его малюют». Учреждения в Польше. (включая использование государственных услуг и социальных учреждений в Польше, таких как, например, служба здравоохранения, служба занятости, детский сад и ясли, школа, официальная переписка и заполнение форм, вопросы занятости, налоговые вопросы, кризисные ситуации, социальная помощь);
 • Тренинг № 3: Основы поиска работы в Польше (включая написание резюме и сопроводительного письма, поиск предложений о работе, этапы процесса приема на работу, подготовку к собеседованию, изучение профессионального профиля и сильных сторон, а также так называемых мягких навыков (общительность, ассертивность и умение подать себя);
 • Тренинг №4: Работаю в Польше (например, легальная работа в Польше, последствия нелегальной работы, формы занятости, обязанности и права работника и работодателя, куда обращаться о проблемных ситуациях, налоговая система и расчет PITa, система социального и пенсионного страхования);
 • Тренинг № 5: Финансовая азбука (например, домашний бюджет и его планирование, финансовые обязательства, банковский счет и другие банковские услуги, налоги, квитанции и счета-фактуры, права потребителей (жалобы, расторжение договора).

В рамках проекта можно будет пройти до 3 из 5 теоретических тренингов. Тренинги будут проходить как по будням, так и по выходным. График тренингов пока точно не известен.

Ознакомьтесь с регламентом участия в проекте и присылайте нам заполненную по ссылке форму.

В случае возникновения трудностей с заполнением формы самостоятельно, возможно получение помощи непосредственно в офисе одного из Партнеров проекта. Для этого обращайтесь:

Фонд для Сомали тел. (22) 658 04 87 email: biuro@fds.org.pl ul. Bracka 18/63 00-028 Warszawa

или

Фонд Оцалене тел. (22) 828 04 50 email: szansa@ocalenie.org.pl ul. Krucza 6/14A 00-537 Warszawa

Подробная информация о проекте и объеме поддержки включена в Условия участия в проекте, доступна по адресу: www.fds.org.pl и www.ocalenie.org.pl.

УСЛОВИЯ участия в проекте «Мой шанс в Польше»

ССЫЛКА на форму участия.