NETWORKING DAY

T

he event will be based on interactive tables and workshops for mixed, thematic group. The so called thematic tables will be connected with networking, cooperation of various people and institutions and involving foreigners in different activities.

What you will get

Promoting and intensifying cooperation between various institutions and organizations working as parts of the National Platform of Cooperation for Integration.

  • Exchanging experience
  • Identifying possible cooperation between participating
  • Identifying mutual benefits from the cooperation

The project is to be implemented in cooperation with new migrant organizations, informal groups of migrants and local partners. It supports the National Platform of Cooperation for Integration (Krajowa Platforma Współpracy na rzecz Integracji) programme, initiated by IOM in cooperation with the Ministry of the Interior as a part of the project Cooperation – the way to integration’ (Współpraca – drogą do integracji).

W

ydarzenie będzie opierać się na interaktywnych warsztatach prowadzonych w mieszanych grupach tematycznych. Tak zwane stoliki tematyczne będą podstawą dla networkingu – współpracy różnych ludzi i instytucji, angażowaniu obcokrajowców w rozmaite aktywności.

CO OTRZYMASZ?

Promowanie i wzmacnianie współpracy między różnymi instytucjami i organizacjami zreszonym w Krajowej Platformie Współpracy na rzecz Integracji.

  • Wymiana doświadczeń
  • Znajdowanie możliwych obszarów współpracy między uczestnikami
  • Wskazywanie wzajemnych korzyści wynikającch ze współpracy

Projekt będzie realizowany we współpracy z nowymi organizacjami migranckimi, nieformalnymi grupami migrantów i lokalnych partnerów. Ma wspierać program Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji, zainicjowanej przez IOM we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w ramach projektu „Współpraca – drogą do integracji”.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: www.events.immigrantsinaction.pl

Leave a Comment