Jak się rozliczyć w 2021?

Autorka: Dorota Harbaszewska

 

Rozliczenie zeznań podatkowych przez migrantów i migrantek, mieszkających w Polsce. Sprawdź z nami, jakie masz możliwości i zobowiązania.

 

Klika pierwszych miesięcy roku upływa pod znakiem rozliczeń podatkowych. To ważna rzecz dla każdego z nas aby prawidłowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rozliczenia PIT

 1. Do kiedy i kto otrzymuje PIT-11?
  Osoby zatrudnione na umowie o pracę oraz umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) otrzymują druk PIT-11 od swojego pracodawcy do końca lutego każdego roku.2. Dla kogo PIT-37 ?
  Formularz PIT-37 wypełniają wszyscy podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli dochody za pośrednictwem płatnika. Deklarację PIT-37 składają osoby, które otrzymały wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, służbowego, umowy zlecenia, kontraktów menadżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, obowiązków społecznych i sportowych, pracy nakładczej, stypendiów naukowych, należności wynikających z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, zasiłków pieniężnych, otrzymywanych z tytułu ubezpieczenia społecznego, świadczeń z Funduszu Pracy bądź z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przychodów z praw autorskich, praw majątkowych oraz pracy wykonywanej jako osoba aresztowana lub skazana.

Deklaracje roczne PIT za 2020 rok, składane w roku 2021 w pierwszych pozycjach nakazują wybór numeru podatkowego, którym osoba wypełniająca druk identyfikuje się przed organem podatkowym. Wyboru w pozycji „identyfikator podatnika” dokonać należy pomiędzy numerem NIP i PESEL. Obcokrajowiec może posługiwać się jednym z tych dwóch identyfikatorów.

Pamiętajmy, że jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, działalność nierejestrowaną, osiągamy dochody z zagranicy, osiągamy dochody kapitałowe, wynajmujemy mieszkania, to do rozliczenia tych dochodów służą inne PIT.

 1. Do kiedy składamy PIT-37?
  Druk PIT-37 należy wypełnić i złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Zeznanie te można złożyć:
  – w formie dokumentu pisemnego (zeznanie papierowe) – bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub nadać w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. wówczas za datę złożenia zeznania uważa się datę stempla pocztowego,
  – w formie dokumentu elektronicznego (zeznanie elektroniczne) – za pośrednictwem strony www.podatki.gov.pl lub wypełnić i wysłać samodzielnie za pośrednictwem formularza interaktywnego.Zeznanie przygotowane przez Ministerstwo Finansów za rok 2020 jest dostępne dla podatnika od dnia 15 lutego 2021r. na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl. Zeznanie to jest edytowalne. Podatnik może wprowadzić w nim zmiany, np. w zakresie sposobu opodatkowania, rodzaju i wysokości przysługujących odliczeń, czy wniosku o przekazanie
  1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Wprowadzone zmiany wymagają ich zaakceptowania. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed 30 kwietnia 2021 r. – bez wprowadzenia w nim zmian albo po ich wprowadzeniu – oznacza złożenie przez podatnika zeznania w dniu dokonania akceptacji. Jeżeli do 30 kwietnia 2021 r. podatnik nie zaakceptuje zeznania udostępnionego przez organ podatkowy, albo go nie odrzuci, nastąpi automatyczna akceptacja tego zeznania, równoznaczna z jego złożeniem w dniu 30 kwietnia 2021r.
 2. Jakie są sposoby opodatkowania?
  Sposób opodatkowania uzależniony jest od naszej indywidualnej sytuacji życiowej. Możemy rozliczyć się:
  indywidualnie
  wspólnie z małżonkiem – małżonkowie muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa
  w sposób przewidziany dla wdów i wdowców – dotyczy to podatnika który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub podatnik pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego,
  w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – sposób ten może wybrać rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, który jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, pod warunkiem, że osoba ta samotnie wychowywała dzieci małoletnie (do 18 lat) lub dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach oraz dzieci bez względu na ich wiek, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
 3. Do którego urzędu skarbowego składamy PIT?
  Roczny PIT należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu, jeżeli podatnik nie posiada na terenie Polski miejsca zamieszkania. W rubryce urząd skarbowy należy wpisać miejsca zamieszkania na 31 grudnia 2020 r.
 4. Kogo dotyczy ulga dla młodych?
  Ulga ta dotyczy osób które nie ukończyły 26 lat. Do przychodów młodych osób uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga jest uwzględniana automatycznie już przy obliczaniu zaliczek na podatek przez pracodawcę.
  Jeśli podatnik uzyskał wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, to deklaracji rocznej składać nie musi.
  Podatnik musi jednak skontrolować, czy przekroczony został limit ulgi dla młodych. Jeśli go przekroczył – deklarację PIT roczną należy złożyć. W deklaracji tej wykazuje się wówczas kwoty nadwyżki ponad limit 85,528 zł i podlega on opodatkowania na zasadach ogólnych.7. Co można odliczyć w PIT?
  W ramach ulg podatkowych możesz dokonać dwóch rodzajów odliczeń – odliczenie od dochodu (bardziej korzystne, ponieważ możesz dzięki niemu przejść do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej) oraz odliczenie od podatku, które to zmniejsza wysokość samej kwoty podatku.
  Od dochodu można odliczyć:
  – ulgę rehabilitacyjną (m in. ulga na samochód, leki, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, adaptację i wyposażenie mieszkania oraz przysposobienie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności),
  – ulgę termomodernizacyjną – dotyczy przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach
  – ulgę na internet – przysługuje przez 2 kolejne lata po sobie, odliczyć można wysokość opłat za internet do 760 zł w roku
  – ulgę z tytułu oszczędzania na IKZE
  – darowiznę krwi i osocza
  – darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego i cele kultu religijnego
  – darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19

Od podatku można odliczyć:
– ulga prorodzinna – za każdy miesiąc kalendarzowy rodzic, opiekun prawny lub rodzic zastępczy może skorzystać z odliczenia na:
* na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
* na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
* na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej)  i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych,  po ich zsumowaniu nie przekraczają 3 089 zł

Kwota rocznego odliczenia za 2020 r. wynosi:
1.112,04 zł – na pierwsze dziecko,
1.112,04 zł – na drugie dziecko,
2.000,04 zł – na trzecie dziecko,
2.700 zł – na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko

 1. Czy każdy może skorzystać z ulgi na dziecko?
  Są limity dochodu po przekroczeniu których nie przysługuje ulga dla podatnika który ma jedno dziecko:
  – jeśli masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
  – jeśli macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok – nie możecie łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
  – jeśli masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Jeśli masz więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę,

 1. Ile czasu ma urząd skarbowy na zwrot podatku?
  Zwrot podatku będzie uzależniony o tego kiedy była złożona deklaracja i w jakiej formie została złożona. Z uwagi na fakt, że udostępniono zeznania 15 lutego 2021 r. w aplikacji Twój e-PIT, to od tego dnia będzie liczony termin na dokonanie zwrotu podatników, którzy złożyli swoje deklaracje przed tym dniem.
  Są trzy terminy zwrotu nadpłaconego podatku:
  podatnicy, którzy złożyli deklaracje za rok 2020 r. drogą elektroniczną otrzymają zwrot podatku dochodowego w ciągu maksymalnie 45 dni, licząc od dnia następującego po złożeniu deklaracji,
  podatnicy rozliczający się poprzez papierowy formularz na zwrot nadpłaty PIT będą czekać maksymalnie 3 miesiące,
  podatnicy, którzy posiadają kartę dużej rodziny, oni otrzymają zwrot podatku po 30 dniach.

Zwroty zostaną dokonane we wskazanym powyżej czasie pod warunkiem, że zeznanie nie zawierało błędów, a podatnik nie posiadał żadnych zaległości na które mogłaby zostać zaliczona nadpłata podatku. W przypadku korekty zeznania terminy wskazane powyżej biegną na nowo. Natomiast, w przypadku posiadania zaległości w urzędzie skarbowym w zakresie np. innych podatków, mandatów czy zajęć komorniczych nadpłata podatku w pierwszej kolejności zaliczana jest na istniejące zobowiązania.

 1. Jak zapłacić podatek do urzędu skarbowego?
  Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT). Na mikrorachunek wpłacamy także odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT oraz koszty upomnienia. Mikrorachunek podatkowy sprawdza się korzystając z generatora na podatki.gov.pl lub otrzymuje się go w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podaś swój PESEL. Numer nadawany jest automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu. Jego uzyskanie i prowadzenie nie podlega żadnym opłatom.
  Numer mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy nastąpi zmiana adresu zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy zamiana nazwiska.Istnieje możliwość zapłaty podatku za podatnika, czyli na jego mikrorachunek podatkowy. Mogą to zrobić:
  -członkowie najbliższej rodziny: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha – bez ograniczeń kwotowych;
  – każda osoba trzecia, jeśli kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.
  Podatek, którego wysokość przekracza 1000 zł, może zostać zapłacony jedynie przez podatnika lub członka jego najbliższej rodziny. W przeciwnym razie wpłata nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego
 2. Jak przekazać 1% podatku?
  Każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać jego 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP). Przekazywanie 1% jest niezwykle proste i nie obciąża podatnika żadnymi kosztami. Aby to uczynić, należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Przekazaniem środków z 1% zajmie się już urząd skarbowy.