HelpMi – Kodeks Postępowania dla specjalistów HR w pracy z migrantami

Z przyjemnością prezentujemy Wam krótki film promujący zasady Kodeksu Postępowania dla specjalistów HR pracujących z migrantami. 

Kodeks Postępowania określa sposób, w jaki powinni zachowywać się specjaliści/specjalistki HR, menedżerowie/menadżerki i pracownicy/pracownice firmy lub organizacji. Oferuje wgląd w najlepsze praktyki, które mogą wykorzystać, aby ułatwić włączenie i integrację pracowników/pracownic ze środowisk migracyjnych. Jest to rodzaj Kodeksu Etycznego, zawierającego ogólne wytyczne odnośnie wartości, których należy przestrzegać i stosować podczas zatrudniania lub pracy z cudzoziemcami.

Przestrzegajmy zasad równości szans i zarządzania różnorodnością. Kodeks nie uznaje dyskryminowania w sprawach zatrudnienia, w tym w kwestii rekrutacji, wynagrodzenia (i innych świadczeń), warunków pracy, dostępu do szkoleń, awansów, rozwiązania stosunku pracy lub przejścia na emeryturę. Wspiera różnorodność i wielość indywidualnych talentów wśród personelu, a także zapewnia mężczyznom i kobietom równe prawa i szanse rozwoju, zgodnie z ich możliwościami, potrzebami i priorytetami.

Kodeks Postępowania zachęca do tworzenia kreatywnego, zróżnicowanego kulturowo i wspierającego środowiska pracy i nie toleruje dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, kolor skóry, orientację seksualną, religię, światopogląd, wiek, stan cywilny, niepełnosprawność, stan zdrowia lub ciążę.

Poniżej znajdują się wersje filmu w j. polskim oraz angielskim. Pozostałe wersje językowe znajdziecie na Facebooku projektu HelpMi.

Serdecznie zachęcamy do wdrożenia zasad Kodeksu w Waszych firmach i organizacjach!