Fundacja dla Somalii realizując projekt „Wparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” oferuje bezpłatny kurs języka polskiego.

[Русская версия ниже]

Fundacja dla Somalii działając na rzecz integracji migrantów ze społeczeństwem polskim szczególną wagę przykłada do organizacji i prowadzenia lekcji języka polskiego. Dzięki temu nie tylko cudzoziemcy mogą czuć się pewniej i bezpieczniej w nowej rzeczywistości, ale także mają szansę na pełne rozumienie komunikatów w przestrzeni publicznej, miejscu pracy i zamieszkania.

Nasi lektorzy to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z cudzoziemcami, którzy skutecznie wykorzystują innowacyjne metody nauczania. Pozwala to na szybkie przyswojenie przez uczestników lekcji podstaw języka polskiego, kultury i tradycji, co w dłuższej perspektywie wzmacnia ich poczucie przynależności i spaja z otoczeniem.

Dzięki naszym zajęciom, absolwenci kursów językowych mogą swobodnie porozumiewać się w języku polskim, załatwiając niezbędne do egzystowania sprawunki. Kursy przygotowują do podejmowania pracy i umożliwiają kontakt nie tylko z pracodawcą i współpracownikami, ale także z klientami.

Kiedy można się zapisać?

Na kurs języka polskiego można zapisać się wyłącznie w czasie trwania rekrutacji ogłaszanej na stronie internetowej Fundacji oraz na FB.

Jak można się zapisać?

Aby zapisać się na kurs, należy wziąć udział w rekrutacji wypełniając formularz aplikacyjny oraz przychodząc na krótką rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Fundacji. Rekrutacja odbywa się się przed każdym kursem. Godziny i dni rozmów kwalifikacyjnych są podawane w czasie rekrutacji. Podczas trwania kursu rekrutacja nie odbywa się!

Informacje o rekrutacjach można znaleźć w zakładce: AKTUALNOŚCI w menu głównym.

Więcej informacji:

jolanta@fds.org.pl, tel.: +48 22 658 04 87

Lekcje języka polskiego są integralną częścią działań na rzecz cudzoziemców na Mazowszu, które obejmują także punkty konsultacyjno-doradcze, porady prawne, psychologiczne i zawodowe, a także lekcje międzykulturowe i wydarzenia integracyjne dla cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego w postaci warsztatów, spotkań i imprez międzykulturowych i integracyjnych.

курсы польского языка

Фонд Сомали, реализующий проект «Поддержка интеграции иностранцев в Мазовии», предлагает бесплатный курс польского языка.

Фонд Сомали, выступая за интеграцию мигрантов с польским обществом, уделяет особое внимание организации и проведению уроков польского языка. Благодаря этому иностранцы не только могут почувствовать себя увереннее и безопаснее в новой реальности, но также имеют возможность полностью ассимилироваться в общественном пространстве, месте работы и по месту жительства.

Наши преподаватели – люди с многолетним опытом работы с иностранцами, эффективно использующие инновационные методы обучения. Это позволяет студентам в короткий период изучить основы польского языка, культуру и традиции, которые в долгосрочной перспективе укрепляют их чувство принадлежности и связей с их окружением.

Благодаря нашей деятельности, выпускники языковых курсов могут свободно общаться на польском языке. Курсы подготовят вас к работе и помогут вам в общении не только с вашим работодателем и коллегами, но и с вашими клиентами.

Когда вы можете зарегистрироваться?

Вы можете записаться на курсы польского языка только в период проведения набора на курсы, объявленного на веб-сайте Фонда и в FB.

Как вы можете зарегистрироваться?

Чтобы записаться на курс, вам необходимо: заполнить электронную форму заявки на официальной странице Фонда, и прийти на короткое интервью в офис Фонда. Зачисление проводится перед началом каждого курса. Часы и дни интервью назначаются заранее. Во время действия курса набор не производится!

Информацию о наборе можно найти на вкладке «AKTUALNOŚCI» в главном меню.

Дополнительная информация:

jolanta@fds.org.pl, тел .: +48 22 658 04 87

Курсы польского языка являются неотъемлемой частью деятельности Фонла для иностранцев в Мазовии, которая также включает в себя также консультационные пункты, юридические, психологические консультации и консультации по трудоустройству, а также лекции о разных культурах, мероприятия для интеграции иностранцев и принимающего общества в форме семинаров, совещаний и других межкультурных и интеграционных мероприятий.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.