Zrównoważony rozwój

sektora pasz oraz produkcji miodu w rejonie Odweyne w Somalii

Projekt

ma na celu wzmocnić potencjał ekonomiczny i społeczny mieszkańców trzech społeczności na obszarach prowincji Oodweyne, w trzech największych wsiach – Haydanle, Ismail Dirie oraz Abdi Dhere.

Zorganizowano są szkolenia techniczne z zakresu produkcji pasz, wliczając prasowanie siana, sprzedaż hurtową, a także szkolenia z zakresu umiejętności marketingowych i zarządzania zasobami naturalnymi. Dzięki szkoleniom i rehabilitkacji środowiska społeczności lokalne zyskują ekonomiczną samowystarczalność. Do kobiet skierowane są szkolenia z pszczelarstwa i utworzone zostaną pasieki dla mieszkańców wiosek. Poszczególne działania oraz ich rezultaty będą podstawą dla utworzenia spółdzielni rolniczych w regionie i włączanie ich w rynek regionalny.

Działania projektowe dążyły wzmocnienia oraz uświadomienia pozycji społeczeństwa lokalnego w budowie gospodarki regionalnej i krajowej, wzrostu jakościowej produkcji pasz w regionie w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku żywego inwentarza, zwiększenia inicjatyw obywatelskich poprzez współpracę międzysektorową i nawiązanie współpracy producentów, handlowców, hodowców, spółdzielni, administracji publicznej, wzmocnienia postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców wiosek objętych działaniami. Projekt miał na celu kreowanie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności kobiet i osób znajdujących się w okresie przejściowym między gospodarką pasterską a rolniczo-pasterską.

W ramach projektu odbywały się specjalne szkolenia dla rolników, które dotyczyły produkcji pasz oraz udomowienia i hodowli pszczół.

Łącznie przeszkoliliśmy 345 osób!

Osiągnięte cele

  • Udało się zwiększyć wydajność sektora produkcji pasz poprzez rozwój umiejętności i szkolenia dla rolników w dystrykcie Oodweyne, w trzech największych wsiach – Haydanle, Ismail Dirie oraz Abdi Dhere. Stworzona została grupa szkoleniowców i menadżerów spółdzielni, licząca łącznie 60 osób. W ramach projektu przeszkolonych zostało 195 osób w ramach szkoleń, organizowano również spotkania informacyjne, a seminarium końcowe było transmitowane przez radio.

 

  • Zwiększono zatrudnienie lokalnej ludności: ponad 150 przedstawicieli społeczności w trzech miejscowościach, którzy najpierw zostali wyposażeni w narzędzia rolnicze (taczki, szpadle, worki i motyki), a następnie przeszkoleni przez trenerów organizacji PENHA, otrzymało zatrudnienie przy kultywacji i rehabilitacji gruntów.

 

 

  • Sektor pszczelarstwa i udomawiania pszczół jako jedna z aktywności rolniczych mających największy potencjał został przedstawiony mieszkańcom. Przeszkolono 60 osób w technikach pszczelarskich oraz udomawiania pszczół, a następnie udzielono pomocy przy zakładaniu nowych pasiek – przeprowadzono dystrybucję 60 uli i zapewniono narzędzia do budowy lokalnie zaprojektowanych uli – łącznie 133!

 

  • Dzięki działaniom projektowym aktywizowano i wzmocniono pozycję poszczególnych uczestników rynku (rolnicy, handlowcy, konsumenci) w sektorze produkcji i zbytu pasz poprzez zakładane spółdzielnie i rozwijanie kontaktów pomiędzy producentami a konsumentami.

 

  • Uczestnicy nauczyli się, w jaki sposób zabezpieczać żywność i dbać o jej jakość. W ramach projektu przeprowadzano spotkania lokalne członków spółdzielni i przeszkolonych osób z mieszkańcami wsi, co miało na celu dzielenie się wiedzą i praktyką.

Zaangażowanie całej społeczności

To społeczność lokalna odegrała jednak największą rolę w projekcie – od samego początku to oni byli aktywnymi uczestnikami działań. Dużą rolę w tych społecznościach odgrywają kobiety, które pełnią ważne funkcje w życiu lokalnym, ale przede wszystkim na poziomie gospodarstw lokalnych, ponieważ to one są odpowiedzialne za uprawę ziemi i gospodarowanie zasobami.

Ta wiedza nie pozostanie w próżni. Specyfika tak małych społeczności lokalnych polega na tym, że w szkoleniach jako ważnym zebraniu lokalnym i jako bardzo rzadkim wydarzeniu brała udział cała społeczność, zwłaszcza jeśli miała w nim swój udział starszyzna. W efekcie w szkoleniach uczestniczyło znacznie więcej osób, w tym kobiety wraz z dziećmi i młodzieżą.

Umożliwiono także udział w szkoleniu i pracy różnym grupom osób, a nie stale tej samej grupie. Mogli oni wziąć czynny udział w budowaniu lokalnego potencjału i kształcić się w danej dziedzinie, co wzmacniać będzie późniejszą współpracę.

polska-pomoc

Projekt współfinansowany

w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2014.

Related Projects