Namaste Polsko!

Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją Hindusów w Polsce

Książka „Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce” pod redakcją Iwony Bąbiak i Katarzyny Gmaj, Warszawa 2015, podsumowująca projekt badawczy, do pobrania poniżej.

Książka jest wynikiem analizy przeprowadzonej przez Iwonę Bąbiak, Katarzynę Gmaj oraz Helenę Patzer. Wyniki badania doskonale uzupełniają artykuły na temat Indii i Hindusów autorstwa Marty Zdzieborskiej, Anny Romanowicz oraz Magdaleny Góralskiej

Publikacja dostępna bezpłatnie w siedzibie Fundacji dla Somalii po uprzednim zgłoszeniu na adres: iwona.babiak@gmail.com .

Fundacja dla Somalii

PROJEKT

Od kwietnia 2014 do końca roku w Fundacji dla Somalii realizowany jest projekt Namaste Polsko! Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją Hindusów w Polsce, którego celem jest zdobycie informacji na temat życia imigrantów z Indii oraz poznanie ich potrzeb integracyjnych.Każda grupa imigrantów charakteryzuje się nieco odmiennymi problemami związanymi z adaptacją do polskich warunków. Cudzoziemcy pochodzący z różnych kręgów kulturowych mogą napotykać nieco odmienne bariery na drodze do integracji ponieważ wyposażeni są w odmienne kapitały społeczne i kulturowe. Prowadzi to często do specyficznych problemów i potrzeb wymagających indywidualnego rozwiązania. Historia krajów, które mają duże doświadczenie w prowadzeniu polityki migracyjnej (Wielka Brytania, Katalonia, Belgia, Portugalia) pokazuje, że przebywających w państwie nie można traktować, jako jednej, homogenicznej zbiorowości.

Hindusi są wyjątkowo mało rozpoznaną grupą migrantów w Polsce, a dodatkowo dystans kulturowy obu krajów jest znaczący. Sprawiać to może wiele nieporozumień zarówno ze strony hinduskiej jak i polskiej. W stosunku do grupy hinduskiej nie były podejmowane żadne działania integracyjne. Trudno się jednak dziwić, ponieważ niezmiernie trudno jest sformułować skuteczne działania, skierowane do grupy, o której wiemy bardzo niewiele.

Polska na początku swojej drogi w tworzeniu polityki migracyjnej ma szansę, korzystając z doświadczenia innych państw europejskich, nie popełnić tych samych błędów i stworzyć poza ogólnymi również indywidualne programy integracyjne, skierowane stricte do określonych grup cudzoziemców, podkreślając ich indywidualność oraz pozytywny wpływ dla polskiego społeczeństwa, który wiąże się z różnorodnością i innowacyjnością.

Dzięki wyciągniętym wnioskom możliwe będzie opracowanie takich rekomendacji, które będą uwzględniały specyficzne potrzeby związane z procesem integracji tej grupy imigrantów.Przeprowadzona analiza wywiadów pogłębionych z obywatelami Indii obejmować będzie socjokulturowe i ekonomiczne czynniki determinujące różny przebieg procesu integracji Hindusów w Polsce. Pod uwagę wzięte zostaną również potrzeby i bariery związane z inwestowaniem i pracą w Polsce.

Dzięki stworzonym rekomendacjom możliwe stanie się nawiązanie lepszego dialogu między społecznościami hinduską i polską. Badanie dostarczy także informacji dla programów integracyjnych, których implementacja będzie wspierała proces integracji rozumiany według Decyzji Rady z dn. 25 czerwca 2007, jako proces dwukierunkowy i dynamiczny, umożliwiających wzajemne dostosowanie się Hindusów i Polaków.

Badanie zostanie przeprowadzone za pomocą technik jakościowych. Składać się ono będzie z analizy danych zastanych (desk research) oraz w sumie 45 wywiadów pogłębionych.

Skład zespołu badawczego:

  • Iwona Bąbiak – kierownik projektu (socjolog, psycholog społeczny, doktorantka ISD SWPS). Kontakt: iwona@fds.org.pl
  • dr Katarzyna Gmaj (socjologia migracji)
  • Helena Patzer (antropolog, doktorantka wydziału etnologii UW)
EFIOPT-FDS

Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

ZDJĘCIA: IWONA BĄBIAK

Related Projects