Poszukujemy Eksperta Merytorycznego do naszego nowego projektu

Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Eksperta Merytorycznego w związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Moja szansa w Polsce” opracowany i przetestowany zostanie innowacyjny model wsparcia cudzoziemek i cudzoziemców posiadających umiejętności podstawowe. Celem modelu będzie podniesienie umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych.

Cudzoziemki i cudzoziemcy stanowią coraz liczniejszą grupę na rynku pracy w Polsce. Jednocześnie aktywności zorientowane na podnoszenie ich umiejętności nie są podejmowane w sposób systemowy i innowacyjny. Innowacyjność modelu polegać będzie na kompleksowym wsparciu tej grupy przez połączenie szkoleń i mentoringu oraz na doborze innowacyjnych metod szkoleniowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

wsparcie trenera CASE oraz Ekonomisty I i Ekonomisty II w zakresie dopracowania zaplanowanego na etapie składania wniosku o dofinansowanie modelu wsparcia – opiniowanie (konsultacje za pośrednictwem poczty e-mail, telefoniczne i bezpośrednie podczas spotkań w siedzibie lidera projektu lub siedzibie partnera);

wsparcie trenera CASE oraz Ekonomisty I i Ekonomisty II w zakresie opracowywania podręczników dla trenerów – opiniowanie i doradztwo (forma jw.);

wsparcie trenera CASE oraz Ekonomisty I i Ekonomisty II w zakresie opracowywania rekomendacji z testowania modelu – opiniowanie (forma jw.);

bieżąca współpraca z trenerami Fundacji dla Somalii oraz Fundacji Ocalenie w zakresie przekazywania dobrych praktyk związanych z bezpośrednią pracą z grupą docelową projektu;

Ekspert merytoryczny Fundacji wspierałby pracowników CASE przez cały okres realizacji projektu jako osoba mająca bardzo duże doświadczenie w bezpośredniej pracy z uczestnikami projektu.

Miejsce świadczenia usług: Warszawa

Czas świadczenia usług: praca w niepełnym wymiarze godzin, średnio 30 godzin miesięcznie

Termin obowiązywania umowy: luty 2021 – styczeń 2022

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

  • Wykształcenie wyższe magisterskie.
  • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji programów migracyjnych lub dużych programów pomocowych.
  • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym.
  • Minimum 2-letnie doświadczenie w monitoringu, ewaluacji projektów oraz badaniach ilościowych.
  • Biegła znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie.

Kwalifikacje pożądane:

  • Doświadczenie na stanowisku eksperckim lub konsultanta.

UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE:

  • bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy pod presją czasu, w zmieniających się dynamicznie warunkach,
  • biegła obsługa programów Word, Excel, Power Point, podstawowa obsługa programów i narzędzi marketingowych oraz social media,
  • sumienność i zaangażowanie, kreatywność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres,
  • zdolności interpersonalne, gotowość do uczenia się.

JAK APLIKOWAĆ?

1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.

2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 stycznia 2021 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.

– pocztą elektroniczną na adres HR@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Ekspert Merytoryczny

5. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.