Poszukujemy Trenerów szkoleń do naszego nowego projektu

Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Trenerów szkoleń w związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Moja szansa w Polsce” opracowany i przetestowany zostanie innowacyjny model wsparcia cudzoziemek i cudzoziemców posiadających umiejętności podstawowe. Celem modelu będzie podniesienie umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych.

Cudzoziemki i cudzoziemcy stanowią coraz liczniejszą grupę na rynku pracy w Polsce. Jednocześnie aktywności zorientowane na podnoszenie ich umiejętności nie są podejmowane w sposób systemowy i innowacyjny. Innowacyjność modelu polegać będzie na kompleksowym wsparciu tej grupy przez połączenie szkoleń i mentoringu oraz na doborze innowacyjnych metod szkoleniowych.

Planowane szkolenia:

Szkolenie nr 1: Wiedza o kulturze Polski (autorski zestaw uczenia się nr 1) Tematyka: symbole Polski, przegląd historii, położenie geograficzne, przynależność do organizacji międzynarodowych, polskie tradycje i kultura, system polityczny, kultura, informacje o języku polskim i jego miejsce w świecie języków.

Szkolenie nr 2: Nie taki diabeł straszny, czyli instytucje w Polsce (zestaw uczenia się projektu „Szansa” nr 2 – Tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy urzędowych)Tematyka: korzystanie z usług publicznych i instytucji wsparcia w Polsce–również z wykorzystaniem profilu ePUAP, elektronicznej skrzynki podawczej–takich jak np. służba zdrowia, urząd pracy, przedszkole i żłobek, szkoła, korespondencja urzędowa i wypełnianie formularzy urzędowych, sprawy zatrudnienia, podatkowe, sytuacje kryzysowe, pomoc społeczna, urząd stanu cywilnego, urząd ds. cudzoziemców, urząd gminy.

Szkolenie nr 3: Podstawy poszukiwania pracy w Polsce (zestaw uczenia się projektu „Szansa” nr 3 oraz 7 – Tworzenie listu motywacyjnego i CV oraz Korzystanie z serwisów i platform internetowych) Tematyka: pisanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ogłoszeń o pracę oraz poruszanie się po portalach typu www.pracuj.pl i www.mojeportfolio.pl, etapy procesu rekrutacji, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, badanie profilu zawodowego i mocnych stron, umiejętności miękkie (np. komunikacja, asertywność, prezentacja).

Szkolenie nr 4: Pracuję w Polsce (autorski zestaw uczenia się nr 2) Tematyka: legalna praca w Polsce, konsekwencje pracowania w szarej strefie, formy zatrudnienia, obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy, zgłaszanie sytuacji problemowych, system podatkowy i rozliczanie PIT, system ubezpieczeń społecznych i emerytalnych.

Szkolenie nr 5: Finansowe ABC (zestaw uczenia się projektu „Szansa” nr 9– Planowanie i prowadzenie domowego budżetu) Tematyka: budżet domowy i jego planowanie, zaciąganie zobowiązań finansowych (m.in. Pętla zadłużenia), konto w banku i inne produkty bankowe, podatki, paragony i faktury, prawa konsumenta (reklamacje, odstąpienie od umowy).

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

  • Przygotowanie całościowego planu 30-godzinnego szkolenia (24 godziny teoretyczne i 6 godzin praktycznych) szkolenia w wymiarze godzinowym wskazanym oraz dostosowanie się do podręcznika trenera i zakresu szkolenia przygotowanego w ramach projektu
  • Przygotowanie materiałów szkoleniowych poza materiałami dostępnymi w podręczniku – w zależności od metodologii prowadzenia konkretnego szkolenia (1) prezentacji multimedialnej (2) dodatkowych materiałów dla uczestników, (3) innych materiałów na ćwiczenia praktyczne i do samodzielnej pracy.
  • Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w języku polskim lub angielskim dla grupy około 15-20 uczestników, w wymiarze wskazanym przez Fundację na podstawie grafika szkoleń – na przestrzeni tygodnia lub w wekeendy
  • Przygotowanie informacji zwrotnej mającej na celu sfinalizowanie programu szkoleń na kolejne edycje
  • Raportowanie i sprawozdawczość

Miejsce świadczenia usług: Warszawa, biuro Fundacji dla Somalii

Czas świadczenia usług: zgodnie z planem szkoleń ustalonym dla danego cyklu – dni robocze oraz soboty i niedziele – każde z 5 szkoleń to 24h szkolenia teoretycznego i 6 godzin szkolenia praktycznego poza salą szkoleniową – łącznie 30h na jedno szkolenie, planowane jest 3 cykle po 5 szkoleń lub 15 szkoleń w innych zestawach w zależności od preferencji i zapotrzebowania uczestników

Inne aspekty organizacyjne szkoleń: Fundacja zapewnia sprzęt do prowadzenia szkoleń (projektor, komputer, ekran projektowy., komputery), inne potrzeby do ustalenia z Fundacją, w ramach szkolenia Fundacja zapewni 2 przerwy kawowe i jedną przerwę na lunch.

Termin obowiązywania umowy: maj 2021 – grudzień 2021 (grafiki konkretnych szkoleń do ustalenia na późniejszym etapie)

WYMAGANIA:

  • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, consultingu i mentoringu w języku polskim i angielskim.

  • Doświadczenie zawodowe i wiedza w zakresie tematyki szkoleń.

  • Biegła znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie.

  • Doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym.

W przypadku złożenia oferty przez firmę szkoleniową prosimy o dostarczenie danych trenera, który będzie przeprowadzał szkolenie.

Jednostką szkoleń jest godzina zegarowa.

JAK APLIKOWAĆ?

1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i formularz zgłoszeniowy.

2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków – jako jednostkę podajemy jedną godzinę zegarową szkolenia w wymiarze 30 godzin.

4. Oferta powinna zawierać znajomość języków obcych i inne informacje związane z dyspozycyjnością lub możliwym zakresem pracy.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 stycznia 2021 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.

– pocztą elektroniczną na adres HR@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Trener szkoleń

6. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.