COMPe4Mi

O projekcie

Tools for Professionals to Assess and Develop Migrants’ Competences / COMPe4Mi – Narzędzia dla profesjonalistów do oceny i rozwoju kompetencji migrantów był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Strategiczne partnerstwo na rzecz edukacji dorosłych.

Czas trwania: 1 października 2017 – 30 września 2019 

Konsorcjum COMPe4Mi składało się z 5 organizacji międzynarodowych: Polski, Włoch, Cypru, Grecji i Finlandii.

– koordynatorzy: Fundacja dla Somalii (Polska) www.fds.org.pl 

– Enoros Consulting Ltd (Cypr) www.enoros.com.cy

– Aar Social Development Association (ASDA) Ry (Finlandia) www.asdary.com 

– Organization Earth (Grecja) www.organizationearth.org 

– FormAzione Co&So Network (Włochy) 

Projekt COMPe4Mi miał na celu promowanie standaryzacji szkoleń dla trenerów, edukatorów międzykulturowych oraz specjalistów pracujących z migrantami i organizacjami pozarządowymi, jak również profesjonalizacji ich zawodu w celu budowania integracji migrantów na rynku pracy. Projekt odpowiadał bezpośrednio na potrzeby i priorytety podkreślone w sprawozdaniu UE zatytułowanym „Edukacja jako narzędzie integracji gospodarczej migrantów”, w którym państwa członkowskie określiły najważniejsze kwestie i konieczność znalezienia odpowiednich rozwiązań na szczeblu UE. Ponadto, projekt opierał się na europejskiej agendzie na rzecz integracji obywateli spoza UE i koncentrował się na gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym udziale imigrantów w społeczeństwie przyjmującym.

Ogólnym celem projektu było wzmocnienie edukacji międzykulturowej wśród profesjonalistów pracujących z migrantami (edukatorzy osób dorosłych, trenerzy, personel specjalistyczny, organizatorzy szkoleń, ośrodki szkoleniowe dla migrantów, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa), przy jednoczesnym podnoszeniu umiejętności i kompetencji migrantów na rzecz ich rzeczywistej integracji na rynku pracy i w sferze życia społecznego. Projekt zapewnił realizację Programu Obserwacji Kompetencji (Competences Shadowing Programme), który pozwolił na praktyczne zaangażowanie migrantów w wybranym obszarze pracy zgodnie z konkretnymi kompetencjami, oferując im w ten sposób możliwość aktywnego włączenia się w życie zawodowe. Ponadto miał on na celu stworzenie platformy e-learningowej i szkoleń umiejętności dla profesjonalistów pracujących z migrantami na rzecz poprawy ich kompetencji w zakresie edukacji międzykulturowej i zarządzania różnorodnością.