MIVA

O projekcie

MIVA – Migrants’ Integration through Volunteering Activities / MIVA – Integracja migrantów poprzez działania wolontariackie był finansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). 

Czas trwania: 1 grudnia 2018 – 30 listopada 2021 

Konsorcjum MIVA składało się z 7 organizacji z 6 krajów europejskich: Grecji, Cypru, Francji, Włoch, Polski i Finlandii.

– koordynatorzy: Municipality of Piraeus (Grecja), www.piraeus.gov.gr & www.destinationpiraeus.com

– Organization Earth (Grecja) www.organizationearth.org

– Enoros Consulting Ltd (Cypr) www.enoros.com.cy

– Indigo Cooperative (Francja) www.indigo.world 

– PRISM Impresa Sociale s.r.l. (Włochy) www.prismonline.eu 

– Fundacja dla Somalii (Polska) www.fds.org.pl 

– Aar Social Development Association (ASDA) Ry (Finlandia) www.asdary.com 

Głównym celem projektu MIVA było promowanie wdrażania interaktywnych działań na rzecz zwiększenia poziomu integracji i uczestnictwa obywateli państw trzecich w życiu społecznym i kulturalnym społeczności przyjmującej oraz w sektorze wolontariatu, a także upowszechnianie i wspieranie budowania zdolności społeczności lokalnych w zakresie skutecznych działań integracyjnych z grupą docelową poprzez wolontariat i działania kulturalne. W ramach projektu odbyły się różnorodne działania międzykulturowe i upowszechniające, korzystano z platformy online INDIGO, zorganizowano warsztaty budowania potencjału, kulinarne oraz sportowe oraz wydano materiał szkoleniowy „Warsztaty budowania potencjału na rzecz integracji w społeczeństwie i życia zawodowego” oraz Książkę Kucharską „Eating Together” w kilku wersjach językowych. Książka kucharska zawiera kilkanaście wielokulturowych przepisów, która powstały dzięki warsztatom kulinarnym odbywających się w ramach projektu. Materiały te w wersji elektronicznej można pobrać na stronie MIVA. 

Ponadto, ideą projektu było podjęcie kwestii integracji migrantów poprzez stworzenie im możliwości wolontariatu, co z kolei prowadzi do ich zaangażowania w życie zawodowe społeczności przyjmującej. Wolontariat umożliwia jednostkom spotkanie z innymi ludźmi, przyczynia się do lepszego zrozumienia życia codziennego w kraju i doskonalenia umiejętności, jednocześnie zwiększając zaangażowanie i integrację w nowym środowisku. Wolontariat migrantów stanowi znaczącą wartość i ukazuje szczególne cechy uczestnictwa migrantów w życiu społecznym poszczególnych krajów. Istotnymi elementami projektu odpowiadającymi założonym celom były: platforma solidarnościowa i aplikacja INDIGO, opracowanie programów budowania zdolności potencjału i wprowadzanie działań międzykulturowych, które zwiększyły interakcję między obywatelami państw trzecich a mieszkańcami w kraju przyjmującym.

Cele szczegółowe:

– Promowanie rozwoju i wdrażania innowacyjnych działań w celu zwiększenia zaangażowania obywateli państw trzecich w sektorze wolontariatu, jako aktywnych członków społeczności lokalnej;

– Wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń, a także wdrażanie programu budowania potencjału w zakresie integracji obywateli państw trzecich, interesariuszy oraz lokalnych mieszkańców z docelowych społeczności;

– Wspieranie wzmocnienia pozycji uchodźców i zwiększenie ich udziału w życiu społeczności lokalnej;

– Rozwijanie partnerstw i współpracy między interesariuszami oraz wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w promowanie integracji na poziomie wspólnotowym i ponadnarodowym.

Rezultaty: 

– Wdrożenie aplikacji INDIGO i platformy organizacji pozarządowych w krajach uczestniczących;

– Współtworzenie programu działań międzykulturowych we wszystkich społecznościach uczestniczących w celu promowania spójności społecznej i świadomości kulturowej, w tym:

– Kursy gotowania i wydanie książki kucharskiej z wielokulturowymi przepisami,

– Międzykulturowe festiwale promujące różnorodność kulturową i współistnienie społeczne,

– Międzykulturowe mecze futsalu/piłki nożnej,

– Organizacja wycieczek kulturalnych „Poznaj swoje miasto”,

– Produkcja filmów dokumentalnych na temat doświadczeń z działań międzykulturowych w każdym kraju uczestniczącym;

– Wdrożenie warsztatów budowania potencjału mających na celu rozwój kompetencji międzykulturowych społeczności przyjmujących.

Do grup docelowych projektu należeli obywatele państw trzecich, wolontariusze, szkoleniowcy, przedstawiciele władz rządowych wszystkich szczebli, organizacji migrantów i organizacji pozarządowych. Łączną liczbę osób, którzy bezpośrednio i pośrednio skorzystali z projektu, szacuje się na około 50 tys. uczestników.

Inicjatywa była wspierana przez Dyrekcję Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej (HOME).