Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu

O projekcie

Projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie” jest realizowany w partnerstwie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) z Fundacją dla Somalii (FDS) i Fundacją Nauki Języków Obcych Lingaue Mundi (FLM), które od lat świadczą usługi specjalistycznego wsparcia cudzoziemców. W ramach projektu MUW utworzy dostosuje nowo dostępne miejsce świadczenia usług, udostępniając partner budynku na punkt konsultacyjny prowadzony przez Fundację dla Somalii. FLM zapewni możliwości nauki języka polskiego przez cudzoziemców korzystających z usług doradczych.


W ramach Komponentu 1, MUW planuje wprowadzenie dalszych zmian jakościowych w przyjmowaniu i obsłudze obywateli państw trzecich oraz konsekwentnym zwiększaniu zdolności wspierania integracji i legalnej migracji. Działania zostały zaplanowane w taki sposób, aby nie tylko kontynuowały lub wzmacniały rezultaty wynikające z dotychczasowych projektów, jak np., zwiększenie liczby stanowisk obsługi cudzoziemców i podniesienie jakości obsługi pod względem technologicznym i kompetencji komunikacyjnych, ale też zwiększały zdolności w zakresie sprawności obsługi OPT i bezpieczeństwa poprzez działania takie jak zakup nakładek do serwera i usprawnienie funkcjonującego systemu inPOL, co skutkuje lepszą informacją dla cudzoziemców oraz sprawniejszym prowadzeniem postępowań. Główną korzyścią projektu, jest skupienie procesu na użytkownikach, którymi są obywatele Ukrainy i państw trzecich, uciekających do Polski przed działaniami zbrojnym na Ukrainie oraz inni obywatele państw trzecich realizujący swoje sprawy w urzędzie.


W ramach działań zaplanowanych w ramach Komponentu 2, FDS będzie prowadzić dwa punkty konsultacyjno-informacyjne zapewniające indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, a także w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej i sprawach podatkowych. Znacząca część wsparcia będzie realizowana przez przeszkolonych doradców integracyjnych – cudzoziemców. Dodatkowo, zorganizowany zostanie cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych, gdzie cudzoziemcy mogą zaprezentować swoją kulturę, spotkać innych cudzoziemców oraz poznać Polaków i zaznajomić się z polską kulturą. Zaplanowane w Komponencie 3 kursy adaptacyjne i językowe zwiększą potencjał integracyjny przez nauczanie języka polskiego oraz zwiększenie świadomości na temat funkcjonowania w nowym kraju, praw i obowiązków. W ramach działań w Komponencie 4, Fundacja przekaże kompendium wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, oferując doradztwo indywidualne uzupełniające zaplanowane działania.


Na Komponent 5 projektu, realizowany przez FLM, składają się działania i środki ukierunkowane na kształcenie młodzieży oraz dorosłych z grup cudzoziemskich obecnych na terenie województwa/miasta, kursy językowe dla cudzoziemców na różnych poziomach (w tym specjalistyczne) oraz działania zwiększające ich kompetencje i świadomość prawną mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy, kursy dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce. Ponad to, FLM zorganizuje specjalistyczne szkolenia językowe dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego poprzedzone badaniem poziomu kompetencji językowych, a także specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi klienta wielokulturowego.
Działania Lidera i Partnerów będą uzupełnione o działania informacyjne, promocyjne i koordynacyjne w dziedzinie rozwiązań służących odpowiedzi na wyzwania integracyjne i dostępności usług związanych z przyjazdem dużej liczby cudzoziemców po 23 lutego 2022, w szczególności pochodzenia ukraińskiego.