Wydarzenie Wielokulturowe-Święto Ramadanu Eid al -Fitr

Zapraszamy na wspólne świętowanie — 4 maja godzina 18:00 w siedzibie Fundacji dla Somalii.

Dla muzułmanów islamskie święto Ramadanu Eid al-Fitr jest bardzo ważnym i jednym z najważniejszych świąt religijnych. Dlatego święto obchodzone jest przez wszystkich, którzy szanują tradycje i trzymają się zwyczajów swojej wiary. Święto to obchodzone jest w pierwsze trzy dni miesiąca Shawwal na cześć zakończenia postu świętego miesiąca Ramadan.
Ramadan to święty miesiąc dla wszystkich muzułmanów, kiedy muzułmanie poszczą, podczas którego przestrzega się najsurowszej diety, która oczyszcza ciało i duszę. Miesiąc, który sprawdza wiernych muzułmanów pod kątem wytrzymałości i siły woli. Pod koniec tego świętego miesiąca nadchodzi dzień świętowania, który mówi o końcu miesiąca wytrwałości, siły woli, oczyszczenia duszy i ciała.
Święto Eid al-Fitr zostało ustanowione przez proroka Mahometa w 624 roku. Praworządni muzułmanie w tym dniu dokonują ablucji, przebierają się w odświętne stroje i odwiedzają meczet na wspólną modlitwę. Tylko raz w roku we wszystkich meczetach świata odczytywana jest świąteczna modlitwa.
W te świąteczny dni ludzie zapraszają się na świąteczne poczęstunki, a następnie sami odwiedzają swoich rodziców, krewnych, chorych i dają sobie prezenty. Dzieci bawią się w różne gry, odwiedzają sąsiadów, którzy dają im różne słodycze i smakołyki. Podczas świętego miesiąca odwiedza się groby swoich zmarłych bliskich, czyta się sury z Koranu i prosi Allaha, aby złagodził los zmarłych. W dniu święta muzułmanie gratulują sobie słowami „Eid Mubarak!”


Для мусульманского народа исламский праздник Рамадан Ид аль-Фитр – это очень значимый и один аз важнейших религиозных праздников. Поэтому праздник празднуют все те, кто чтит традиции и придерживается обычаев своей веры. Отмечается этот праздник первые три дня месяца Шаввал в честь окончания поста священного месяца Рамадан. Рамадан — священный месяц для всех мусульман, когда у мусульман наступает пост, во время которого соблюдается строжайшая диета, которая очищает организм и душу. Месяц, который испытывают правоверных мусульман на выдержку и силу воли. По окончанию этого священного месяца наступает день празднования, которая повествует об окончании месяца выдержки, силы воли, очишения души и тела. Праздник Ид аль-Фитр был установлен Пророком Мухаммадом в 624 году. Правомерные мусульмане в этот день совершают омовение, наряжаютсяв праздничные одежды и посешают мечеть для общей молитвы. Только раз в году во всех мечетах мира читают праздничную молитву. В эти праздничные дни люди приглашают друг друга на праздничное угощения, а после сами посещают своих родителей, родственников, больных и дарят друг другу подарки. Дети играют в различные игры, посещают соседей, которые дарят им разные сладости и вкусности. Во время священного месяца и праздника принято просить прошения у друг друга и посещать могилы своих усопших близких, читать суры из Корана и просить у Аллаха облегчить участь усопших и дать стойкий иман живым. Во время встречи в день праздника мусульмане поздравляют друг друга словами «Ид Мубарак!»

Projekt pt. „Wspieramy cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Bezpieczna przystań.

Recent Posts

Leave a Comment