Odnalezienie się na rynku pracy w nowym kraju jest trudne. Osoba przybywająca do Polski z innego kraju, wykształcona jest w innym systemie oświatowym. Posługuje się innym językiem. Najczęściej nie mówi w języku kraju, do którego zdecydował się migrować lub mówi niewystarczająco dobrze. Umocowana była do tej pory w zupełnie innych realiach. Odpowiadała na potrzeby rynku zawodowego swojego kraju, czyli odpowiadał na specyficzne, charakterystyczne wymagania gospodarki kraju, gdzie do tej pory żył.

[Русская версия ниже]

W momencie emigracji wszystko się zmienia. Gdy podejmuje się radykalne zmiany, stają przed Migrantem nowe wyzwania. Wiążą się one z dużym stresem i często człowiek czuje się w takiej sytuacji bardzo zagubiony i potrzebuje wsparcia.

Jednym z pierwszych kroków w takiej sytuacji może być skorzystanie ze wsparcia doradców zawodowych w Fundacji, którzy pomogą w następujących sprawach:

 • zrozumienie realiów panujących na polskim rynku pracy, w tym poszczególnych branż
 • pomocy w określeniu i znalezieniu optymalnego miejsca pracy, biorąc pod uwagę Twoje dotychczasowe doświadczenie i zidentyfikowane kompetencje i umiejętności
 • pomocy w wyznaczeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz podpowiedź dotycząca przekwalifikowania się lub zdobycia nowych umiejętności
 • pomocy w wyszukiwaniu odpowiednich ofert pracy – gdzie jej szukać, w jaki sposób efektywnie uczestniczyć w procesach rekrutacji
 • pomocy w pisaniu CV i listu motywacyjnego w języku polskim
 • pomocy w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • podpowiedź dotycząca nostryfikacji dokumentów oraz certyfikatów, a także spraw prawnych (w podstawowym zakresie – jeśli takie wsparcie jest koniecznie to zachęcamy zgłosić się do naszego prawnika)

Chcemy podkreślić, że nasi doradcy zawodowi nie świadczą usług pośrednictwa pracy i aktywnie nie szukają ofert pracy dla swoich klientów. Na podstawie ich wskazówek możesz samodzielnie szukać oferty pracy i je konsultować z doradcą.

Kiedy jesteśmy dla Ciebie dostępni?

Jesteśmy dostępni dla Ciebie codziennie w naszym biurze na ul. Brackiej 18/63:

Poniedziałek, godz. 16 :30 – 20:00 (j. polski, j. angielski)

Wtorek, godz. 16:00 – 20:00 (j. polski)

Środa, godz. 16:30 – 20:00 (j. polski, j. angielski)

Czwartek, godz. 16:30– 20:00 (j. polski, j. angielski)

Piątek, 16.30 – 20:00 (j. polski, j. angielski, j. białoruski, j. rosyjski)

Sobota – (j. polski, j. angielski, j. białoruski, j. rosyjski) – prosimy o telefon w celu potwierdzenia i ustalenia możliwości spotkania

Jesteśmy też raz w miesiącu w Radomiu i Płocku. W Radomiu w 2020 roku jesteśmy w dniach: 30.01, 27.02, 19.03, 9.04, 28.05, 18.06. W Płocku jesteśmy w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Dodatkowo, nasi doradcy (j. polski, j. angielski, j. białoruski, j. rosyjski) są dostępni w ramach sobót informacyjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (ul. Marszałkowska 3/5) w każdą ostatnią sobotę miesiąca, począwszy od 29 lutego.

Umów się na spotkanie z naszym doradcą!

Jeżeli chcesz pracować, zarabiać i być niezależny/niezależna – umów się na spotkanie z naszym doradcą!
Aby to zrobić, należy zadzwonić do Fundacji pod nr tel.: +48 22 658 04 87 lub przyjść do siedziby Fundacji (ul. Bracka 18/63, Warszawa).

Консультирование по вопросам карьеры

Найти себя на рынке труда в новой стране сложно. Человек, приезжающий в Польшу из другой страны, получил образование в другой образовательной системе. Он говорит на другом языке. Чаще всего он не говорит или недостаточно хорошо говорит на языке страны, которую он выбрал для миграции. До сих пор, он пребывал в совершенно других реалиях, отвечал потребностям профессионального рынка своей страны, то есть специфическим и характерным требованиям экономики страны, в которой жил до своего переезда.

Все меняется, когда человек эмигрирует. На ряду с принятием решения о радикальных изменениях, перед мигрантом появляются новые вызовы. Всё это связано с огромным стрессом, и часто люди чувствуют себя очень потерянными в этой ситуации и нуждаются в поддержке.

Одним из первых шагов в такой ситуации, может быть получение поддержки консультантов по трудоустройству в нашем Фонде, которые помогут в следующих вопросах:

 • понимание реалий польского рынка труда, в том числе отдельных отраслей;
 • помощь в определении и поиске оптимального рабочего места с учетом предыдущего опыта человека и выявленных компетенций и навыков;
 • помощь в определении индивидуального карьерного пути и подсказка о переподготовке или приобретении новых навыков;
 • помощь в поиске соответствующих предложений работы – где ее искать, как эффективно участвовать в процессах найма;
 • помощь в написании резюме и сопроводительного письма на польском языке;
 • помощь в подготовке к собеседованию;
 • подсказка относительно нострификации документов и сертификатов, а также по юридическим вопросам (в первоначальной стадии – если такая поддержка необходима, мы рекомендуем вам связаться с нашим юристом).

Мы хотим подчеркнуть, что наши консультанты не предоставляют услуги трудоустройства у потенциальных работодателей и не ищут предложения работы для своих бенефициаров. Вы можете самостоятельно искать предложение о работе на основании советов наших консультантов и при дальнейшей консультации с ними.

КОГДА ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ:

Записаться к нам на консультацию в нашем офисе можно ежедневно, по адресу Варшава, ул. Брацка 18/63 (Warszawa, Bracka 18/63):

Понедельник в 16:30 – 20:00 (польский, английский)

Вторник в 16:00 – 20:00 (польский)

Среда в 16:30 – 20:00 (польский, английский)

Четверг в 16:30 – 20:00 (польский, английский)

Пятница в 16.30 – 20:00 (польский, английский, белорусский, русский)

Суббота – (польский, английский, белорусский, русский) – пожалуйста, позвоните, чтобы договориться о времени и встречи в субботу.

Мы также, раз в месяц работаем в Радоме и Плоцке. В 2020 году в Радоме мы будем: 30.01, 27.02, 19.03, 9.04, 28.05, 18.06. Мы будем в Плоцке каждый первый четверг месяца.

Кроме того, наши консультанты (на польском, английском, белорусском и русском языках) доступны в рамках информационных суббот в Мазовецком воеводстве (ул. Маршалковская, 3/5) каждую последнюю субботу месяца, начиная с 29 февраля.

ЗАПИШИСЬ НА ПРИЁМ С НАШИМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ

Если хотите работать, зарабатывать и быть независимым – запишитесь на прием к нашему консультанту! Для этого позвоните в Фонд по телефону: +48 22 658 04 87 или посетите офис Фонда (Bracka 18/63, Варшава).

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.