ZAPRASZAMY NA SOBOTY INFORMACYJNE!

[PL]

Wspólnie z Wydziałem Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej Sobocie Informacyjnej, w ramach realizowanego aktualnie projektu nr 13/14-2022/OG-FAMI pt.: „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.

W trakcie Sobót Informacyjnych uzyskasz informacje na temat prowadzonych w Wydziale spraw oraz skorzystasz z konsultacji indywidualnych w konkretnej sprawie.

👉Zapisy na konsultacje bezpośrednie z pracownikami WSC rozpoczynamy od 29 maja 2023 r. pod numerem telefonu: (22) 695 67 73, w godzinach od 8:00 do 13:00.

Fundacja dla Migrantów DOBRY START im. A. G. Farah proponuje następujące bloki tematyczne:

✅ sprawy prawne i administracyjne (dostęp do usług społecznych, procedury legalizacyjne);

✅ edukacja w Polsce, dostęp do rynku pracy w Polsce;

✅ zatrudnienie i formy zatrudnienia;

✅ sprawy rodzinne; przemoc w rodzinie i ze względu na płeć;

✅ wyzwania adaptacyjne i różnice kulturowe;

✅ zapisy na konsultacje specjalistyczne do psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty ds. prawa pracy i prawnika;

✅ zapisy na kursy językowe, kursy adaptacyjne i kursy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

📅 Terminy kolejnych Sobót Informacyjnych:

📍 17.06.2023

📍 08.07.2023

📍 22.07.2023

[ENG]

Department of Foreigners Affairs at ul. Marszałkowska 3/5 cordially invites you to participate in the next Information Saturday, as part of the currently implemented project No. 13/14-2022/OG-FAMI entitled: “Support for the integration of foreigners in Mazovia, with particular emphasis on the needs arising from the mass influx of third-country nationals caused by the war in Ukraine” co-financed from the National Program of the Asylum, Migration and Integration Fund and the state budget.

During the Information Saturdays, you will obtain information on cases handled by the Department and take advantage of individual consultations in a specific case.

👉 Registration for direct consultations with WSC employees begins on May 29, 2023 at the telephone number: (22) 695 67 73, from 8:00 to 13:00.

Foundation for Migrants GOOD START in Memory of A. G. Farah propose the following thematic blocks:

✅ legal and administrative matters (access to social services, legalization procedures);

✅ education in Poland, access to the labor market in Poland;

✅ employment and forms of employment;

✅ family matters; domestic and gender-based violence;

✅ adaptation challenges and cultural differences;

✅ registration for specialist consultations with a psychologist, career advisor, labor law specialist and lawyer;

✅ registration for language courses, adaptation courses and courses on running a business in Poland

📅 Dates of the next Information Saturdays:

📍 17.06.2023

📍 08.07.2023

📍 22.07.2023

[UA]

Відділ у справах іноземців на вул. Marszałkowska 3/5 щиро запрошує взяти участь у наступній Інформаційній суботі в рамках реалізованого проекту № 13/14-2022/OG-FAMI під назвою: «Підтримка інтеграції іноземців у Мазовії, з особливим акцентом на потреби, що виникають внаслідок масового притоку громадян третіх країн, спричиненого війною в Україні», який співфінансується з Національної програми Фонду притулку, міграції та інтеграції та державного бюджету.

Під час інформаційних субот Ви отримаєте інформацію про справи, які перебувають у Департаменті, а також скористаєтеся індивідуальними консультаціями з конкретної справи.

👉 Запис на прямі консультації співробітників WSC розпочинається 29 травня 2023 року за телефоном: (22) 695 67 73 з 8:00 до 13:00.

Фонд для Мігрантів DOBRY START ім. А. Г. Фарах запропонує наступні тематичні блоки:

✅ правові та адміністративні питання (доступ до соціальних послуг, процедури легалізації);

✅ освіта в Польщі, вихід на ринок праці в Польщі;

✅ зайнятість і форми зайнятості;

✅ сімейні справи; домашнє та гендерне насильство;

✅ виклики адаптації та культурні відмінності;

✅ запис на консультації спеціалістів до психолога, кар’єрного радника, спеціаліста з трудового права та юриста;

✅ запис на мовні курси, курси адаптації та курси ведення бізнесу в Польщі

📅 Дати наступних інформаційних субот:

📍 17.06.2023

📍 08.07.2023

📍 22.07.2023

[ROS]

Отдел по делам иностранцев на ул. Маршалковска 3/5 сердечно приглашает вас принять участие в следующей Информационной субботе в рамках реализуемого в настоящее время проекта № 13/14-2022/OG-FAMI под названием: «Поддержка интеграции иностранцев в Мазовии, с особым акцентом на потребности, возникшие в связи с массовым притоком граждан третьих стран, вызванным войной в Украине», софинансируется из средств Национальной программы Фонда убежища, миграции и интеграции и государственного бюджета.

Во время информационных суббот вы получите информацию о делах, находящихся в ведении Департамента, и сможете воспользоваться индивидуальными консультациями по конкретному делу.

👉 Запись на прямые консультации с работниками ВСК начинается с 29 мая 2023 года по телефону: (22) 695 67 73 с 8:00 до 13:00.

Фонд для Мигрантов DOBRY START им. А. Г. Фарах предложит следующие тематические блоки:

✅ юридические и административные вопросы (доступ к социальным услугам, процедуры легализации);

✅ образование в Польше, доступ к рынку труда в Польше;

занятость и формы занятости;

✅ семейные ценности; домашнее и гендерное насилие;

✅ проблемы адаптации и культурные различия;

✅ запись на специализированные консультации психолога, ✅ карьерного консультанта, специалиста по трудовому праву и юриста;

✅ запись на языковые курсы, курсы адаптации и курсы по ведению бизнеса в Польше

📅 Даты ближайших информационных суббот:

📍 17.06.2023

📍 08.07.2023

📍 22.07.2023