ZŁÓŻ OFERTĘ NA PRODUKCJĘ GADŻETÓW FDS!

Zapytanie ofertowe na Produkcję materiałów promocyjnych nr Z/2022/17 z dnia 28 listopada 2022

Fundacja dla Somalii informuje, że przeprowadzi zamówienie na Produkcję materiałów promocyjnych nr Z/2022/17 z dnia 28 listopada 2022.

Przedmiotem zamówienia jest Produkcja materiałów promocyjnych projektu zgodnie z następującą specyfikacją:

Przygotowanie grafik będzie po stronie Fundacji, po stronie firmy tylko weryfikacja.

JAK ZŁOŻYĆ OFERTĘ?

1. Jako ofertę należy złożyć wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem do tej oferty.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Oferta musi być czytelna;

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 grudnia 2022 do godz. 20:00.

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II;

– pocztą elektroniczną na adres wspolpraca@fds.org.pl.

5. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Pełna oferta znajduje się tutaj: zapytanie ofertowe.