Przedsiębiorca a koronawirus

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Obszar-roboczy-1pracodawca2.jpg” crop=”false”][vc_column_text]

Przedsiębiorca, który w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, może liczyć na wsparcie. Dowiedz się jak!

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej
Przedsiębiorca wpisany do CEiDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nie krótszy niż 30 dni, nie ma okresu maksymalnego. W tym okresie nie płaci się żadnych składek ZUS, a jeśli zawieszenie nastąpiło w trakcie miesiąca, składki oblicza się proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności.
W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może:
– wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
– zbywać środki trwałe i wyposażenie,
– przyjmować należności i regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
Nie można w czasie zawieszenia działalności gospodarczej:
– zawierać umów cywilnoprawnych w przedmiocie prowadzonej działalności,
– dokonywać sprzedaży, świadczyć usług,
– wykonywać zawartych wcześniej umów,
– osiągać bieżących przychodów,

Jednoosobowa działalność gospodarcza może być zawieszona tylko wtedy, kiedy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę (zanim zatem dojdzie do zawieszenia działalności, wszystkich pracowników trzeba zwolnić). Wyjątkiem są pracownicy przebywający:
– na urlopie macierzyńskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– na urlopie wychowawczym,
– na urlopie rodzicielskim, niełączący korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.
Umów-zleceń, o dzieło lub umów agencyjnych nie trzeba zrywać (nie są to pracownicy).

Zawieszenie działalności gospodarczej odbywa się na formularzu CEIDG-1. W rubryce 01.3 przedsiębiorca musi umieścić krzyżyk (x)  – wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz w rubryce 14.1 wpisać datę rozpoczęcia zawieszenia. Wniosek składamy w Urzędzie Gminy. W ciągu trzech dni od dokonania wpisu Urząd Gminy ma obowiązek przesłania wniosku do Urzędu skarbowego, Urzędu Statystycznego, ZUS oraz KRUS.

Zawieszenie spółki zarejestrowanej w KRS
Wspólnicy wszystkich spółek prawa handlowego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), którzy nie zatrudniają pracowników,  mogą zawiesić działalność gospodarczą. Możliwość zawieszenia działalności mają także ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają wyłącznie pracowników przebywających na urlopie:
– macierzyńskim,
– na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– urlopie wychowawczym,
– urlopie rodzicielskim, o ile nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu

Spółkę handlową można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
Jeśli w ciągu 24 miesięcy nie złożysz wniosku o wznowienie działalności, to działalność spółki zostanie automatycznie wznowiona

Zawieszenie spółki nie wymaga uzasadnienia, jednak umowa spółki może szczegółowo tą kwestię regulować i określać warunki jakie muszą być spełnione, aby zawiesić działalność. Umowa spółki może również wymagać, aby zarząd spółki uzyskał wcześniejszą zgodę wspólników.
Uchwałę o zawieszeniu działalności podejmują:
– wspólnicy spółki osobowej,
– zarząd spółki kapitałowej.
Uchwała wspólników lub zarządu musi wskazywać, od kiedy spółka będzie podlegać zawieszeniu.

W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały trzeba zgłosić zawieszenie działalności do KRS.
Dniem rozpoczynającym zawieszenie jest dzień wskazany we wniosku, jednak nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Do właściwego dla spółki KRS składasz:
– formularz KRS-Z62,
– uchwałę wspólników lub zarządu,
– oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.
Złożenie wniosku w sądzie rejestrowym wolne jest od opłaty sądowej. Zawieszenie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Informacje o zawieszeniu działalności są kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON). Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) trafiać będą dopiero z CRP KEP. Dzięki temu nie trzeba oddzielnie zgłaszać zawieszenia do ZUS. Wyrejestrowanie spółki jako płatnika z ZUS następuje automatycznie. Ale wspólnicy, którzy są płatnikami składek na własne ubezpieczenia, muszą osobiście wyrejestrować się z ZUS jako płatnicy i wyrejestrować się z ubezpieczeń. Jeśli zatrudniało się  pracowników, należy  złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8.

Ulgi ZUS dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem
Przedsiębiorca, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy:
– odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
– zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby skorzystać z ulg, należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie:
– Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości
– Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość
Wniosek należy pobrać ze strony zus.pl i przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS , złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS  lub wysłać pocztą.

Jeżeli prowadzi się pełną księgowość, do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS.
We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Dlatego należy złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ZUS wysyła umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu dokumentów należy je podpisać w odpowiednich miejscach i przekazać z powrotem do ZUS. Złożyć je w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub przesłać pocztą.

Ważne!
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można wysłać w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (plik xls 64kb) i na tej podstawie udzielana jest ulgi. Jednak należy wysłać do ZUS również papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekaże się ich w formie papierowej do ZUS, uznane jest, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Ważne!
Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej  pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będzie ZUS mógł udzielić ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, można wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Ulgi w spłacie składek lub umorzenia należności z tyt. składek ZUS
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z: odroczenia terminu płatności składek, układu ratalnego, a także umorzenia należności.

Odroczenie terminu płatności składek
Jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. O odroczenie terminu płatności składek może ubiegać się każdy płatnik aktualnie zobowiązany do ich opłacania, który ma chwilowe problemy finansowe uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności. Ważne! Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.
Odroczenie może dotyczyć składek na:
– ubezpieczenia społeczne
– ubezpieczenie zdrowotne
– 
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
– 
Fundusz Emerytur Pomostowych
Wniosek o odroczenie należy złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek.

Układ ratalny
Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ew. postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone.
O układ ratalny mogą wystąpić:
– 
przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy
– 
spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni, czyli osoby, na które przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek,
– 
małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka
– 
pełnomocnik, czyli osoba, która jest upoważniona przez przedsiębiorcę lub inne osoby odpowiedzialne za zadłużenie.

Na raty można rozłożyć w pełnej wysokości składki na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych – wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia złożenia wniosku. Na raty zostaną również rozłożone dodatkowa opłata i koszty upomnienia.

Umorzenie należności
Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń. Postępowanie egzekucyjne zawiesza dopiero podpisanie umowy z ZUS, a nie samo złożenie wniosku.

W placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Jednak w związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, ZUS prosi o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu.

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS  (tel. 22 560 16 00).

Wsparcie Urzędu Skarbowego dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem.
Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.  

W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp).

Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Art. 67a. Ordynacja podatkowa
Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika
§ 1.Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]Stan prawny na 19 marca 2020. Proszę mieć na uwadze, że informacje w tym artykule mają charakter informacyjny i nie są poradą prawną i z zakresu prawa pracy. Każda sprawa jest ma swój indywidualny charakter i w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt w celu umówienia się na konsultację.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]