Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/11/333Obszar-roboczy-1.png” crop=”false”][vc_column_text]W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii informuje, że przeprowadzi zamówienie na zapewnienie wyżywienia w trakcie przerwy obiadowej dla 20 uczestników szkoleń ABC Przedsiębiorczości.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników pierwszego cyklu szkoleń ABC Przedsiębiorczości – 20 osób, która obejmuje przerwę obiadową. W ramach jednego cyklu szkoleń planuje się 21 dni szkoleniowych w weekendy, łącznie przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przerwy obiadowej dla 20 osób przez 21 dni na przestrzeni od października 2018 do kwietnia 2019.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usługę gastronomiczną: przygotowanie i podanie posiłków w trakcie przerwy obiadowej – we własnej siedzibie, w odległości od siedziby Fundacji określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – odległość nie może być większa niż 800 m trasą pieszą).

Menu na każde szkolenie powinno zawierać zestaw dań w następujących 3 kategoriach:
1. zupa/przystawka
2. danie główne
3. deser

Menu powinno zakładać całkowite wykluczenie wieprzowiny oraz włączenie dań wegetariańskich do menu jako przynajmniej jednej z możliwości w zestawie 3 dań. Preferowane jest wskazanie możliwości wyboru na dany dzień szkoleniowy, na przykład 2 zestawy menu w ramach 3 dań, z których składa się zestaw.[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:[/mk_fancy_title][vc_column_text]* Przygotowanie i podanie posiłków w dni wskazane przez Zamawiającego, menu powinno być zróżnicowane na 21 dni szkoleniowych, szczególnie w odniesieniu do dni szkoleniowych następujących po sobie lub weekendów szkoleniowych następujących po sobie,
* przygotowanie własnego lokalu do przerwy obiadowej dla 20 uczestników, w tym dekoracyjne nakrycie stołów (białe obrusy, serwetki), zapewnienie zastawy stołowej i sztućców,
* nadzór kelnerski,
* estetykę usługi cateringowej,
* przygotowanie posiłków przy użyciu składników najwyższej jakości.[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Szczególne warunki usługi:[/mk_fancy_title][vc_column_text]* napoje zimne będą dostarczone przez Fundację, obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie zastawy stołowej celem spożycia napojów,
* całkowite wykluczenie wieprzowiny z menu oraz włączenie dań wegetariańskich do menu[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Dodatkowe informacje:[/mk_fancy_title][vc_column_text]Miejsce świadczenia usług: siedziba Wykonawcy, nie więcej niż 800m trasą pieszą
Czas świadczenia usług: soboty i niedziele zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem Zamawiającego – przerwa obiadowa rozpoczyna się o godz. 13
Inne aspekty organizacyjne szkoleń: napoje zimne będą dostarczone przez Fundację, obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie zastawy stołowej celem spożycia napojów,
Termin obowiązywania umowy: listopad 2018 – kwiecień 2019 (orientacyjny)
Orientacyjny terminarz szkoleń: listopad 2018 – kwiecień 2019 (poszczególne weekendy do potwierdzenia na późniejszym etapie).

Usługa gastronomiczna musi być świadczona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.).[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Jak złożyć ofertę?[/mk_fancy_title][vc_column_text]1. Ofertę należy złożyć wg załączonego wzoru formularza ofertowego.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi być czytelna;
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 listopada 2018 do godz. 16:30 .
– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II;
– pocztą elektroniczną na adres wspolpraca@fds.org.pl.
5. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
3) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
4) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Do pobrania:[/mk_fancy_title][vc_column_text]1) Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.

2) Formularz zamówienia znajduje się tutaj.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/07/stopka-bez-ramki-2.png” crop=”false”][/vc_column][/vc_row]