Zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla uczestników pierwszego cyklu szkoleń ABC Przedsiębiorczości

By
In oferty

W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii informuje, że przeprowadzi zamówienie na zapewnienie wyżywienia w trakcie przerwy obiadowej dla 20 uczestników szkoleń ABC Przedsiębiorczości.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników pierwszego cyklu szkoleń ABC Przedsiębiorczości – 20 osób, która obejmuje przerwę obiadową. W ramach jednego cyklu szkoleń planuje się 21 dni szkoleniowych w weekendy, łącznie przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przerwy obiadowej dla 20 osób przez 21 dni na przestrzeni od października 2018 do kwietnia 2019.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

* przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków w dni wskazane przez Zamawiającego, menu powinno być zróżnicowane na 21 dni szkoleniowych, szczególnie w odniesieniu do dni szkoleniowych następujących po sobie lub weekendów szkoleniowych następujących po sobie,

* przygotowanie przestrzeni biura Fundacji do przerwy obiadowej,

* dekoracyjne nakrycie stołów (białe obrusy, serwetki),

* zapewnienie zastawy stołowej oraz sztućców. Zamawiający nie dopuszcza plastikowych i papierowych naczyń i sztućców,

* dostęp do napojów ciepłych podczas każdej z przerw, oraz zapewnienie odpowiedniej ilości szklanek przeznaczonych do ich konsumpcji (stosownie do ilości uczestników),

* nadzór kelnerski, zwłaszcza w odniesieniu do posiłków podawanych na ciepło,

* estetykę usługi cateringowej,

* przygotowanie posiłków przy użyciu składników najwyższej jakości,

* posprzątanie po zakończonym posiłku

Szczególne warunki usługi:

 napoje zimne oraz produkty do przygotowania napojów ciepłych (kawa, herbata, cukier, itd.) będą dostarczone przez Fundację, obowiązkiem oferenta będzie zapewnienie zastawy stołowej celem spożycia napojów,
 całkowite wykluczenie wieprzowiny z menu oraz włączenie dań wegetariańskich do menu.

Dodatkowe informacje:

Miejsce świadczenia usług: Warszawa, biuro Fundacji dla Somalii, ul. Bracka 18/63
Czas świadczenia usług: soboty i niedziele – przerwa obiadowa rozpoczyna się o godz. 13
Inne aspekty organizacyjne szkoleń: Fundacja dostarczy napoje zimne oraz produkty do przygotowania napojów ciepłych (kawa, herbata, cukier itd.). Możliwe jest korzystanie z aneksu kuchennego Fundacji celem przygotowania usługi.
Termin obowiązywania umowy: październik 2018 – kwiecień 2019 (orientacyjny)
Orientacyjny terminarz szkoleń: październik 2018 – kwiecień 2019 (poszczególne weekendy do potwierdzenia na późniejszym etapie).

jak złożyć ofertę?

1. Ofertę należy złożyć wg załączonego wzoru formularza ofertowego.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Oferta musi być czytelna.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 października 2018 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie zamawiającego: ul. Bracka 18/63 w Warszawie. – w formie skanu pocztą elektroniczną na adres wspolpraca@fds.org.pl.

5. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

do pobrania

1) Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.

2) Formularz zamówienia znajduje się tutaj.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.