Zapytanie ofertowe na podręczniki do nauki języka polskiego i książki metodologiczne dla nauczycieli

W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii informuje, że przeprowadzi zamówienie na podręczniki do nauki języka polskiego i książki metodologiczne dla nauczycieli.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.

Przedmiotem zamówienia są podręczniki do nauki języka polskiego i książki metodologiczne dla nauczycieli: lista książek i ilości znajdują się tutaj.

Jak złożyć ofertę?

Ofertę należy złożyć wg załączonego formularza ofertowego.

1.        Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2.       Oferta musi być czytelna;

3.        Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3.07 2019 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie zamawiającego: ul. Bracka 18/63 w Warszawie;

– pocztą elektroniczną na adres jolanta@fds.org.pl

4.       Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;

3) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

4) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Do pobrania

1)       Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.

2)       Plik excel z listą podręczników do złożenia oferty tutaj.

3)       Formularz zamówienia znajduje się tutaj. 

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.