Antyprzemocowy Program Liderski

O projekcie

Projekt innowacji społecznej pt. Antyprzemocowy Program Liderski realizowany przez Fundację dla Somalii jest realizowany w ramach Projektu „Włącznik Innowacji Społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Antyprzemocowy Program Liderski ma na celu wykorzystanie potencjału liderek środowisk migranckich w zwiększeniu dostępu migrantek do usług społecznych i interwencyjnych w sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie. Innowacja ta jest modelem polegającym na aktywnym włączeniu liderek środowisk migranckich jako pośredniczek pomiędzy innymi kobietami z doświadczeniem migracyjnym doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz instytucjami działającymi w tym zakresie w Polsce. Model zakłada wejście do grup migrantów poprzez liderki i przekazywanie wiedzy i informacji na temat możliwości uzyskiwania wsparcia w ochronie przed przemocą i interwencji w sytuacji przemocy.

Jest to program merytorycznych i integracyjnych działań szkoleniowych, warsztatowych, mentoringowych i doradczych dla uczestniczek w ciągu 6 miesięcy trwania projektu. Na sześciomiesięczny program będą składać się:

  • spotkanie organizacyjne na temat programu oraz rekrutacja Liderek
  • 1 sześciogodzinne szkolenie integracyjne i liderskie oraz kompetencji miękkich
  • cykl 12 godzin szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy
  • 1 warsztat integracyjny z elementami samoobrony
  • 3 wizyty studyjne do instytucji pomocowo-interwencyjnych
  • 2 czterogodzinne wspólne warsztaty dla Liderek i pracowników instytucji interwencyjnych o aspektach cudzoziemskich systemu przeciwdziałania przemocy i międzykulturowych w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie
  • program mentoringowy przez Doradczynię Integracyjną FDS dla Liderek – doradczyni integracyjna Fundacji będzie zaangażowana we współpracę z Liderkami oraz pracę z beneficjentkami zgłaszającymi się po wsparcie
  • 30 godzin superwizyjnych spotkań indywidualnych i grupowych w trakcie trwania projektu
  • realizacja własnych inicjatyw Liderek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Projekt trwa od lipca do grudnia 2021. W testowaniu modelu i tej edycji wezmą udział migrantki o różnym pochodzeniu, które posługują się komunikatywnie w języku polskim i sam Program będzie prowadzony w całości w języku polskim.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z: nina@fds.org.pl