Moja Szansa w Polsce

O projekcie

Projekt „Moja szansa w Polsce” realizowany jest w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Liderem projektu „Moja szansa w Polsce” jest CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (www.case-research.eu), a Partnerami i realizatorami szkoleń są Fundacja dla Somalii (www.fds.org.pl) oraz Fundacja Ocalenie (www.ocalenie.org.pl).

Celem projektu „Moja szansa w Polsce” jest podniesienie umiejętności podstawowych cudzoziemców z prawem do legalnego zatrudnienia w Polsce. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły podnieść poziom umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych poprzez skorzystanie ze wsparcia obejmującego szkolenia, doradztwo oraz, dla chętnych osób uczestniczących, pomoc psychologiczną.

Ze wsparcia w ramach projektu „Moja szansa w Polsce” może skorzystać osoba, która:

  1. ukończyła 25. rok życia,
  2. jest cudzoziemcem i ma prawo do legalnego zatrudnienia w Polsce,
  3. posiada podstawowe umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych (poziom nie wyższy niż 3 zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji).

W ramach projektu „Moja szansa w Polsce” będziemy udzielać wsparcia obejmującego szkolenia, doradztwo oraz, dla chętnych osób uczestniczących, pomoc psychologiczną. Wsparcie realizowane będzie od kwietnia do grudnia 2021, w trzech dwumiesięcznych cyklach. Jedna osoba uczestnicząca w projekcie będzie mogła skorzystać ze wsparcia w ramach jednego cyklu.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 5 szkoleń – w wymiarze 24 godziny dydaktyczne. Każdemu z 5 szkoleń teoretycznych zostaną podporządkowane 2 szkolenia praktyczne, trwające po 3 godziny zegarowe każde. Oto krótki opis szkoleń teoretycznych:

  • Szkolenie nr 1: Wiedza o kulturze Polski (m.in. symbole, historia, tradycje i kultura, system polityczny, język polski i jego miejsce w świecie języków);
  • Szkolenie nr 2: Nie taki diabeł straszny, czyli instytucje w Polsce (m.in. korzystanie z usług publicznych i instytucji wsparcia w Polsce, takich jak np. służba zdrowia, urząd pracy, korespondencja urzędowa, sytuacje kryzysowe, pomoc społeczna);
  • Szkolenie nr 3: Podstawy poszukiwania pracy w Polsce (m.in. pisanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ogłoszeń o pracę, etapy procesu rekrutacji, umiejętności miękkie – np. komunikacja, asertywność, prezentacja);
  • Szkolenie nr 4: Pracuję w Polsce (m.in. legalna praca w Polsce, konsekwencje pracowania w szarej strefie, formy zatrudnienia, system podatkowy i rozliczanie PIT);
  • Szkolenie nr 5: Finansowe ABC (budżet domowy i jego planowanie, zaciąganie zobowiązań